دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1400 
4. بررسی استراتژیهای کلان و خرد ادب در کتابهای زبان انگلیسی دوران اول و دوم متوسطه مدارس ایران

صفحه 655-681

10.22059/jflr.2019.270694.582

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ داوود برزآبادی فراهانی؛ عشرت السادات بازارمج حقی