دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1400 

علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

بررسی روند هویت کاربر زبان از منظر نئوتنی زبانی

صفحه 626-638

10.22059/jflr.2021.324143.844

روح‌اله رضاپور؛ مرجان فرجاه


علمی پژوهشی(عادی)

بررسی استراتژیهای کلان و خرد ادب در کتابهای زبان انگلیسی دوران اول و دوم متوسطه مدارس ایران

صفحه 655-681

10.22059/jflr.2019.270694.582

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ داوود برزآبادی فراهانی؛ عشرت السادات بازارمج حقی