تاملی بر برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فن آوری، تربیتی، موضوعی و موضوعی-تربیتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد یار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت برنامه‌درسی دوره‌ی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ویژه دانشگاه فرهنگیان در پرتو الگوی دانش فن‌آوری، تربیتی، محتوای و محتوای-تربیتی. به‌این منظور، 122 واحد درسی این رشته با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفت. اهداف، محتوا، ساختار، تکالیف، منابع آموزشی، و تمرینات ارزشیابی هر یک از دروس در تحلیل گنجانده‌شد. تجزیه و تحلیل کیفی داده‌ها حاکی از این بود که برنامه درسی جدید مصوب این رشته ازنظر دانش معلمی به‌طور عمده براساس الگوی قدیمی موضوعی -تربیتی (الگوی شولمن) استوار است. در میان 58 واحد درسی به تقویت دانش موضوعی، 37 واحد به ارتقای دانش تربیتی و نیز 24 واحد به توسعه‌ی دانش تربیتی-موضوعی اختصاص داده‌شد است و تنها 3 واحد کارگاهی سهم دانش تربیتی-فناوری بود. کاستی بزرگ‌تر فقدان ایجاد فرصتی برای تقویت دانش فن‌آوری، و دانش فن-آوری- موضوعی و تلفیق سازه‌ها در قالب پرورش دانش فن‌آوری، تربیتی و موضوعی است. به‌طور اخص، نتایج تحلیل نشان‌داد که برای تقویت برنامه‌درسی حال حاضر رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان باید موضوعات مربوط به دانش فن-آوری به‌عنوان یکی از انواع شایستگی‌ها به‌صورت واحدهای نظری و عملی ارائه شود و دانش فن‌آوری آنالوگ و دیجیتال، به-همراه دانش فن‌آوری-موضوعی و دانش فن‌آوری-تربیتی به‌طور یکپارچه ارائه شود. علاو‌براین، باید بر ابزارهای فناورانه تدریس و ارزشیابی برخط تاکید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Undergraduate Teaching English as a Foreign Language Curriculum at Farhangian University from TPACK Perspective

نویسنده [English]

  • Mojtaba Maghsudi
Assistant Professor, English Language Department, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to critically reflect on current BA curriculum of teaching English as a foreign language (TEFL) at Farhangian University regarding technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) model. Accordingly, objectives, material, structure, assignments, resources and assessment activities set for 122 units of the curriculum were studied using content analysis. The results unveiled that the most recent curriculum of TEFL at Farhangiann University is mainly based on the old pedagogical content knowledge (PCK) model rather than TPACK. Considering the fact that the largest part of the curriculum (58 units) is dedicated to developing students teachers' content knowledge, the second largest part (37 units) is devoted to building up the candidates' pedagogical knowledge, and 24 units are allotted to raising PCK, only 3 units are dedicated to technological pedagogical (TP) knowledge. The more significant deficiency of the curriculum is that no room was considered for flourishing technological knowledge (TK) and technological content knowledge (TCK) and TPACK, in particular. The results revealed that in order to further improve the current curriculum for TEFL at Farhangian University, specified issued on TK, as one of the major qualifications, have to be embodied in theoretical and practical courses to cover both analog and digital technologies. In addition, it has to be in harmony with TC and TP to form a coherent whole. The last but not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Pedagogical Knowledge
  • Technological knowledge
  • Content knowledge
  • Farhangian University