تاملی بر برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فن آوری، تربیتی، موضوعی و موضوعی-تربیتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار گروه زبانن انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

فرایند یاددهی  یادگیری در دوران همه گیری­ کرونا ثابت­کرد که آموزش و پرورش نه تنها به معلمانی توانمند در حوزه دانش موضوعی و تربیتی نیازمند است بلکه شدیدا" نیازمند معلمانی است که در حوزه فن­آوری نیز مسلط باشند و این مفهوم در تربیت معلم در قالب دانش فن آوری،تربیتی، موضوعی و تربیتی  موضوعی تبیین می­شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت برنامه­درسی دوره­ی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ویژه دانشگاه فرهنگیان با توجه به الگوی دانش فن­آوری، تربیتی، موضوعی و موضوعی  تربیتی بود. به­این منظور، 103 واحد درسی این رشته با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفت. اهداف، محتوا، ساختار، تکالیف، منابع آموزشی، و تمرینات ارزشیابی هر یک از دروس در تحلیل گنجانده­شد. تجزیه و تحلیل کیفی داده­ها حاکی از این بود که برنامه درسی جدید مصوب این رشته ازنظر دانش معلمی به­طور عمده براساس الگوی قدیمی موضوعی   تربیتی (الگوی شولمن) استوار است. در میان 58 واحد درسی به تقویت دانش موضوعی، 18 واحد به ارتقای دانش تربیتی و نیز 27 واحد به توسعه­ی دانش تربیتی  موضوعی اختصاص داده­شد است و تنها 3 واحد کارگاهی سهم دانش تربیتی  فناوری بود. کاستی بزرگ­تر فقدان ایجاد فرصتی برای تقویت دانش فن­آوری، و دانش فن­آوری   موضوعی و تلفیق سازه­ها در قالب پرورش دانش فن­آوری، تربیتی و موضوعی است.  به­طور اخص، نتایج تحلیل نشان­داد که برای تقویت برنامه­درسی حال حاضر رشته­ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان باید موضوعات مربوط به دانش فن­آوری به­عنوان یکی از انواع شایستگی­ها  به­صورت واحدهای نظری و عملی ارائه شود و دانش فن­آوری آنالوگ و  دیجیتال، به­همراه دانش فن­آوری  موضوعی و دانش فن­آوری  تربیتی به­طور یکپارچه ارائه شود. علاوه­­براین، باید بر ابزارهای فن­آورانه تدریس و ارزشیابی برخط تاکید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Undergraduate Teaching English as a Foreign Language Curriculum at Farhangian University from TPACK Perspective

نویسنده [English]

  • Mojtaba Maghsudi
Assistant Professor, English Language Department, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to critically reflect on current BA curriculum of teaching English as a foreign language (TEFL) at Farhangian University regarding technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) model. Accordingly, objectives, material, structure, assignments, resources and assessment activities set for 122 units of the curriculum were studied using content analysis. The results unveiled that the most recent curriculum of TEFL at Farhangiann University is mainly based on the old pedagogical content knowledge (PCK) model rather than TPACK. Considering the fact that the largest part of the curriculum (58 units) is dedicated to developing students teachers' content knowledge, the second largest part (37 units) is devoted to building up the candidates' pedagogical knowledge, and 24 units are allotted to raising PCK, only 3 units are dedicated to technological pedagogical (TP) knowledge. The more significant deficiency of the curriculum is that no room was considered for flourishing technological knowledge (TK) and technological content knowledge (TCK) and TPACK, in particular. The results revealed that in order to further improve the current curriculum for TEFL at Farhangian University, specified issued on TK, as one of the major qualifications, have to be embodied in theoretical and practical courses to cover both analog and digital technologies. In addition, it has to be in harmony with TC and TP to form a coherent whole. The last but not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Pedagogical knowledge
  • Technological knowledge
  • Content knowledge
  • Farhangian University
اسفندیاری، رجب. (1398). سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی در محیط های آموزشی ایران: ضرورت حرفه ای سازی معلمان در دنیای دیجیتال. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 9(3)، 691-720.
حدیدی، نسرین، جهانبان اسفهلانف حسن و سیفوری، زهره. (1399). مقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 10(3)، 526-541.
دشتستانی، سید رضا، و کرمی، حسین. (1398). بررسی مهارت های فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دوره های آنلاین زبان انگلیسی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 9(3)، 815-830..
رضوی، سید عباس، منصوری، احمد، و شاهی، سکینه. (1396). وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش. علوم تربیتی، 24(2)، 129-150.
کرمی، زهره. (1394). آموزش فناوری در تربیت‌معلم. رشد معلم، 12(1)، 6-8..
مقصودی، مجتبی و خدامرادی، ابوالقضل (1398). نقد و بررسی برنامه درسی جدید رشته دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان.  پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19(11)، 294-273.
مشهدی، حمیدرضا، شریفیان، فریدون، لیاقت دار، محمدجواد و رستگارپور، حسن. (1396). بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر موضوع برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان. مطالعات برنامه درسی، 12(47)، 37-68.
ملازهی، اسماء، رستمی نژاد، محمدعلی و کیخا، هما. (1396). بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشجو معلمان. نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
ملایی نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی. (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. نوآوری های آموزشی، 7 (4)، 35-62.
منفردی راز، براتعلی، عباسی جوشقان، احسان، سلیمان پور عمران، محبوبه، سنگ سفیدی، رضا. (1394). نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت‌معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور. راهبردهای نوین تربیت معلمان، 1(1)، 15-36.
Akmal, A. (2017). Local culture and morality attachment to TPACK framework of pre-service English teachers within the chalenge of the 21st century skills. International Journal of Education9(2), 113-119.
Baran, E., Canbazoglu Bilici, S., Albayrak Sari, A., & Tondeur, J. (2019). Investigating the impact of teacher education strategies on preservice teachers' TPACK. British Journal of Educational Technology50(1), 357-370.
Downe, W. (1992). Content analysis: Method, applications, and Issues. Health Care for Women International, 13(3), 32-48.
Drajati, N. A., Tan, L., Haryati, S., Rochsantiningsih, D., & Zainnuri, H. (2018). Investigating English language teachers in developing TPACK and multimodal literacy. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 5(2), 575-582.
Fathi, J., Yousefifard, S. (2019). Assessing language teachers’ technological tedagogical Content knowledge (TPACK): EFL students’ perspectives. Research in English Language Pedagogy, 7(2), 255-282.
Gill, L., & Dalgarno, B. (2017). A qualitative analysis of pre-service primary school teachers’ TPACK development over the four years of their teacher preparation programme. Technology, Pedagogy and Education26(4), 439-456.
Habibi, A., Yusop, F. D., & Razak, R. A. (2020). The role of TPACK in affecting pre-service language teachers’ ICT integration during teaching practices: Indonesian context. Education and Information Technologies25(3), 1929-1949.
Harvey, D. M., & Caro, R. (2017). Building TPACK in preservice teachers through explicit course design. TechTrends61(2), 106-114.
Herring, M. C., Koehler, M. J., & Mishra, P. (Eds.). (2016). Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for educators. Routledge.
Joo, Y. J., Park, S., & Lim, E. (2018). Factors influencing preservice teachers’ intention to use technology: TPACK, teacher self-efficacy, and technology acceptance model. Journal of Educational Technology & Society21(3), 48-59.
Kondracki, N. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 3(4), 17-26.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.
Nazari, N., Nafissi, Z., & Estaji, M. (2020). The impact of an online professional development course on EFL teachers’ TPACK. Journal of Language Horizons4(1), 59-86.
Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oask, California: Sage Publication.
Raygan, A., & Moradkhani, S. (2020). Factors influencing technology integration in an EFL context: investigating EFL teachers’ attitudes, TPACK level, and educational climate. Computer Assisted Language Learning, 3(2), 1-22.
Reyes Jr, V. C., Reading, C., Doyle, H., & Gregory, S. (2017). Integrating ICT into teacher education programs from a TPACK perspective: Exploring perceptions of university lecturers. Computers and Education11(5), 1-19.
Sariçoban, A., Tosuncuoğlu, İ., & Kirmizi, Ö. (2019). A technological pedagogical content knowledge (TPACK) sssessment of pre-service EFL teachers learning to teach English as a foreign language. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi15(3), 1122-1138.
Saubern, R., Henderson, M., Heinrich, E., & Redmond, P. (2020). TPACK–time to reboot? Australasian Journal of Educational Technology36(3), 1-9.
Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK. xs) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. Computers & Education1(5), 103-127.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14.
Szeto, E., & Cheng, A. Y. N. (2017). Pedagogies across subjects: What are preservice teachers’ TPACK patterns of integrating technology in practice? Journal of Educational Computing Research55(3), 346-373.
Tseng, J. J., Cheng, Y. S., & Yeh, H. N. (2019). How pre-service English teachers enact TPACK in the context of web-conferencing teaching: A design thinking approach. Computers & Education128, 171-182.
Turgut, Y. (2017). Tracing preservice English language teachers’ perceived TPACK in sophomore, junior, and senior levels. Cogent Education4(1), 136-152.
Valtonen, T., Leppänen, U., Hyypiä, M., Sointu, E., Smits, A., & Tondeur, J. (2020). Fresh perspectives on TPACK: pre-service teachers’ own appraisal of their challenging and confident TPACK areas. Education and Information Technologies, 3(1), 1-20.
Wang, W., Schmidt-Crawford, D., & Jin, Y. (2018). Preservice teachers' TPACK development: A review of literature. Journal of Digital Learning in Teacher Education34(4), 234-258.
Yurdakul, I. K. (2018). Modeling the relationship between pre-service teachers’ TPACK and digital nativity. Educational Technology Research and Development66(2), 267-281.