بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

نویسنده

گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

زبان ابزار اصلی برای یادگیری و تسلط بر جهان خارج است. همچنین به عنوان اصلی‌ترین وسیلۀ ارتباطی بین افراد عمل می‌کند. بدین ترتیب، زبان، شناخت فرهنگ‌های دیگر را امکان‌پذیر می‌کند. در دهه‌های اخیر دیدگاه فرهنگی در آموزش زبان‌ها، جایگاه مهمی یافته است. علاوه بر زبان، یادگیری فرهنگ نیز ضرورت دارد و به یک هدف مهم در آموزش زبان‌های خارجی تبدیل شده است. در مقالۀ حاضر نظریات زبان‌شناسان مشهور روس همچون باختین، لوتمان، تر-میناسوا، ورشاگین، سافانوا، وارابیوف، فورمانُوا و سایرین در خصوص اهمیت و نقش فرهنگ در فرآیند آموزش زبان‌های خارجی بررسی می‌شود. در حال حاضر هدف از آموزش زبان‌ها فقط به شایستگی‌های زبانی و ارتباطی خلاصه نمی‌شود، بلکه شایستگی‌های بین فرهنگی نیز مطرح است. زیرا تماس‌های بین‌المللی به صورت پیوسته در حال گسترش است و زبان‌آموزان به طور فزایند‌ه‌ای با افرادی از فرهنگ‌های مختلف دیدار می‌کنند. هدف از مقالۀ حاضر آشکار کردن اهمیت فرهنگ در آموزش زبان‌های خارجی، تعیین نقش مدرسان زبان خارجی و صلاحیت‌های حرفه‌ای آنها و همچنین تعیین نقش کتاب‌های آموزشی در گنجاندن مفاهیم و مباحث فرهنگی در فرآیند آموزش برای بازنمایی فرهنگ است. مدرس زبان نه تنها باید درک یک زبان خارجی را به زبان‌آموز بیاموزد، بلکه توانایی درک فرهنگ زبان مورد آموزش را نیز به وی بیاموزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of culture in the process of teaching a foreign language From the point of view of Russian linguists

نویسنده [English]

  • Zeinab Sadeghi Sahlabad
Assistant professor, Department of Russian Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Language is the main tool for learning and mastering the outside world. It also acts as the main means of communication between people. In this way, language makes it possible to know other cultures. In recent decades, the cultural perspective has found an important place in language teaching. In addition to language, learning culture is also necessary and has become an important goal in foreign language teaching. This article examines the views of well-known Russian linguists such as Bakhtin, Lotman, Ter-Minasova, Vershagin, Safanova, Varabiev, Furmanova, and others on the importance and role of culture in the process of teaching foreign languages. At present, the purpose of language teaching is not only limited to language and communication skills, but also intercultural competencies. Because international contacts are constantly expanding, language learners are increasingly meeting people from different cultures. The purpose of this article is to reveal the importance of culture in foreign language teaching, to determine the role of foreign language teachers and their professional competencies, and also to determine the role of textbooks in including cultural concepts and topics in the educational process to represent culture. The language teacher must not only teach the learner the ability to understand a foreign language, but also the ability to understand the culture of the language being taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Culture
  • Foreign Language Teaching
  • linguist
  • Russian linguists
  • Communication
  • Cultural Dialogue