بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

نویسنده

استادیار گروه زبان روسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

زبان ابزار اصلی برای یادگیری و تسلط بر جهان خارج است که به‌عنوان اصلی‌ترین وسیلۀ ارتباطی بین افراد عمل می‌کند. بدین‌گونه‌است که زبان، شناخت فرهنگ‌های دیگر را امکان‌پذیر می‌کند. در دهه‌های اخیر، دیدگاه فرهنگی در آموزش زبان‌ها، جایگاه مهمی یافته است. افزون بر زبان، یادگیری فرهنگ نیز ضرورت دارد که این بایستگی هدفی مهم در آموزش زبان‌های خارجی شده است. در این پژوهش، دیدگاه‌های زبان‌شناسان مشهور روس همچون؛ باختین، لوتمان، ترمیناسوا، ورشاگین، سافانوا، وارابیوف، فورمانوا و سایرین در زمینة اهمیت و نقش فرهنگ در فرایند آموزش زبان‌های خارجی بررسی می‌شود. در حال حاضر هدف از آموزش زبان‌ها فقط به‌شایستگی‌های زبانی و ارتباطی خلاصه نمی‌شود، بلکه به‌شایستگی‌های بین‌فرهنگی نیز می‌پردازد، زیرا تماس‌های بین‌المللی پیوسته در گسترش است و زبان‌آموزان به‌طور فزایند‌ه‌ای با افرادی از فرهنگ‌های مختلف دیدار می‌کنند. هدف از مقالۀ حاضر آشکار کردن اهمیت فرهنگ در آموزش زبان‌های خارجی، تعیین نقش مدرسان زبان خارجی و صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و همچنین تعیین نقش کتاب‌های آموزشی در گنجاندن مفاهیم و مباحث فرهنگی در فرایند آموزش برای بازنمایی فرهنگ است. مدرس زبان نه تنها باید درک یک زبان خارجی را به‌زبان‌آموز بیاموزد، بلکه توانایی درک فرهنگ زبان مورد آموزش را نیز به‌وی بیاموزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of culture in the process of teaching a foreign language From the point of view of Russian linguists

نویسنده [English]

  • Zeinab Sadeghi Sahlabad
Assistant professor, Department of Russian Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Language is the main tool for learning and mastering the outside world. It also acts as the main means of communication between people. In this way, language makes it possible to know other cultures. In recent decades, the cultural perspective has found an important place in language teaching. In addition to language, learning culture is also necessary and has become an important goal in foreign language teaching. This article examines the views of well-known Russian linguists such as Bakhtin, Lotman, Ter-Minasova, Vershagin, Safanova, Varabiev, Furmanova, and others on the importance and role of culture in the process of teaching foreign languages. At present, the purpose of language teaching is not only limited to language and communication skills, but also intercultural competencies. Because international contacts are constantly expanding, language learners are increasingly meeting people from different cultures. The purpose of this article is to reveal the importance of culture in foreign language teaching, to determine the role of foreign language teachers and their professional competencies, and also to determine the role of textbooks in including cultural concepts and topics in the educational process to represent culture. The language teacher must not only teach the learner the ability to understand a foreign language, but also the ability to understand the culture of the language being taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • culture
  • foreign language teaching
  • linguist
  • Russian linguists
  • communication
  • cultural dialogue
Ласера, Ж. (1947). Реалии французcкой культуры на уроках французского языка [Текст]/Под ред. E.М. Верещагин, В.Г. Костомарова//Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам. – М.: Express Publishing.
Hughes, G. H. (1986). An Argument for Culture Analysis in the Second Language Classroom. J. M. Valdes (ed.): Culture Bound. Bridging the Cultural Gap in Language Teaching. Cambridge: Cambridge language teaching library.