مقدمه‌‌‌ای بر اخلاق در آموزش زبان خارجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد تمام دانشگاه کره، دانشکدۀ هنرهای آزاد، گروه زبان‌شناسی، سئول، جمهوری کره

چکیده

هدف این مقاله تایید اهمیت بعد اخلاقی در زمینه‌های مرتبط با آموزش و یادگیری زبان‌های خارجی است. این بعد اخلاقی می‌تواند در حیطه‌های مختلف و خاص با مدرسان و زبان‌آموزان ارتباطی نزدیک و پیچیده‌ داشته‌باشد. در حقیقت، به‌دلیل ماهیت اخلاقی روابط انسانی و کلاً زبان طبیعی، تاکید بر اهمیت مولفه‌های اخلاقی در آموزش زبان خارجی مشروعیت یافته‌است.
نویسنده جهت تاکید بر ماهیت اخلاقی زبان، به اندیشه‌های عمیق فیلسوف فرانسوی، امانوئل لویناس، اشاره می‌کند. به این ترتیب، این بررسی دو هدف مشترک را دنبال می‌کند: در وهلۀ اول، ارائۀ نمایی انسان‌گرایانه از تفکرات صورت‌گرفته دربارۀ مسائل اخلاقی در اصول آموزشی زبان‌های خارجی، و در وهلۀ دوم، طرح چند پیشنهاد جهت توسعۀ این تفکرات اخلاقی. تحلیل تاریخی ما امکان روشن شدن این واقعیت را برایمان فراهم کرد که مسئلۀ اخلاق در آموزش و یادگیری زبان‌های خارجی از دیرباز بر ادراکی بیشینه‌گرا از مفهوم اخلاق و نیز بر طرحی سیاسی مبتنی بوده که تا حد زیادی از فعالیت‌های واقعی مدرسان زبان حذف شده‌است.تاریخی ما امکان روشن شدن این واقعیت را برایمان فراهم کرد که مسئلۀ اخلاق در آموزش و یادگیری زبان‌های خارجی از دیرباز بر ادراکی بیشینه‌گرا از مفهوم اخلاق و نیز بر طرحی سیاسی مبتنی بوده که تا حد زیادی از فعالیت‌های واقعی مدرسان زبان حذف شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A prolegomenon to Ethics in Foreign Language Education

نویسنده [English]

  • Sung Do KIM
Professor Korea University, Faculty of the Liberal Arts, Department of Linguistics, Seoul, Republic of Korea
چکیده [English]

The aim of this article is to confirm the importance of ethical dimension in the fields concerning the teaching and learning of foreign languages. This ethical dimension might be intimately related in a complex way to several specific areas on the part of teachers and learners. In fact, it is legitimized to insist on the importance of the ethical components of foreign language education because of the ethical nature of human communication and natural language in general.
To underline the ethical nature of language, the author refers to the profound thoughts of the French philosopher Emmanuel Levinas. In such way, this study pursues two joint objectives: providing a humanistic overview of the reflection carried out on the question of ethics in the didactics of foreign languages in the first place, and formulating a few proposals for developing this reflection in the second place. Our historical analysis has allowed us to illustrate the fact that the question of ethics in the teaching and learning of foreign languages is traditionally based on a maximalist conception of morality, as well as a political project far removed from the actual practices of language teachers.removed from the actual practices of language teachers.removed from the actual practices of language teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • alterity
  • didactics of foreign language
  • teacher
  • learner
  • ethical competence
  • interculturality
اگولار ریو، خوزه یگانسیو. (۲۰۱۳) آموزش زبان به‌عنوان یک فعالیت عاطفی: توصیف عملکرد، طرح کلی مهارت. لیدیل. ۲۰۱۳، جلد. ۴۸، ص‌‌‌ص، 156-137(دسترسی در سور http://lidil.revues.org/3323).
اگولار ریو، خ.ل (2008). اخلاق در تربیت مدرس زبان، مطالعات کاربردی زبان‌شناسی، شمارگان. ۱۵۲، ص‌‌‌ص. 492-485.
انتیه، امانوئل (۲۰۱۸). مسئلۀ اخلاق در آموزش فرهنگ زبان: مروری تاریخی و سخنان آینده‌‌نگرانه، مجلۀ زبان‌‌شناسی و آموزش زبان، شمارگان. ۵۷، نشانی وب: http://journals.openedition.org/lidil/4832.
بلانش، پ. (2005-2004). رویکرد بین‌‌فرهنگی در آموزش زبان خارجی به‌صورت عملی. خدمات آموزش از راه دور. دانشگاه رن ۲ شمال بریتانی .
بنونیست، ای. (۱۹۷۶). مسائل عمومی زبان 1. پاریس: گالیمار.
بوردیو، پ. (1980). فعالیت حسی. پاریس: مینیوت.
اتحادیۀ اروپا (2001). چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها: یادگیری، آموزش، ارزیابی. استراسبورگ: گروه سیاست‌های زبانی.
،فونتنی، ژ. و زیلبربرگ، ک. (1998). تاکید و معنی. لیژ: Mardaga.
فورستال، شانتال. (2007). پویایی متناقض اخلاق برای توانش اخلاقی در مرکز آموزش از راه دور (DLC)، مطالعات زبان‌شناسی کاربردی، ۱۴۵، ص‌‌‌ص. 111-123.
گالیسون، رابرت. (1986). در ستایش آموزه‌شناسی/ تعلیم و تربیت در زبان‌ها و فرهنگ‌ها (وطنی و خارجی)، ۶۴، ص‌‌‌ص. 54-39.
گالیسون، رابرت. (1998). در جست‌وجوی اخلاق در زمینه‌های بین‌رشته‌ای. مطالعات زبان‌شناسی کاربردی ، ۱۰۹، ص‌‌‌ص. 127-83.
گالیسون، رابرت. (2002). آموزه‌شناسی: از آموزش در فرهنگ‌های زبانی تا آموزش از طریق فرهنگ‌های زبانی. مطالعات زبان‌شناسی کاربردی، ۱۲۸، ص‌‌‌ص. 510-497.
گریماس، آ.ژ. (۱۹۶۶). تشانه‌سناسی ساختاری، پاریس: PUF.
ایگلسیا، فیلیپو، یانیک (2013). اخلاق در آموزش و یادگیری زبانه‌ای تخصصی: اسپانیولی در اقتصاد، انجمن مدرسان فرانسوی در موسسۀ فرانسوی دانشگاه فنی (Cahiers de l’Apliut). جلد 32، شمارگان 2، ص‌ص 103-82.
لویناس، امانوئل، (۱۹۷۱). تمامیت و بی‌نهایت (مقاله‌ای درمورد چهره). پاریس: انتشارات: Livre de Poche
مورن، ادگار. (2000). هفت مهارت برای آموزش آیندگان. پاریس: Éditions du Seuil.
پورن، کریستین. (۱۹۹۹) آموزه‌های فرهنگ‌ها-زبان‌های خارجی در روش شناسی و آموزه‌شناسی، زبان‌‌‌‌های مدرن، ۳، ص‌‌‌ص. 41-26.
پورن، کریستین. (۲۰۰۱). مسئلۀ آموزش در زمینه عینی روش‌شناسی تلفیقی، خبرنامه جدید بنیاد حمایت از توانمندسازی ناشنوایان اوتیسم (ADEAF) ، ۷۸، ص‌‌‌ص. 18-6.
شعیری، حمید رضا (2008). مبنای اخلاقی تعلیم و تربیت، مطالعات زبان‌شناسی کاربردی، شمارگان. ۱۵۲، 2008، ص‌‌‌ص. 492-485.
سواین، ماریون (2013).   شناخت و احساسات در یادگیری زبان دوم. آموزش زبان. جلد. ۴۶، شمارگان، ۲، ص‌‌‌ص. 207-195.
تانگهه، شانون و پارک، گلوریا (2016). ساخت چیزی که به‌تنهایی قادر به‌انجامش نبودیم: آموزش تعاملی و بین‌المللی در آموزش و یادگیری تعلیم مدرس زبان، سیستم ۵۷، ص‌ص. 13-1.