مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسی زبانان مقیم در ژاپن در صحنه های برخورد مودبانه با ژاپنی زبانان -مطالعه موردی با استناد به ارزیابی شخص سوم -

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

نویسندگان

1 مدرس زبانشناسی اجتماعی، دانشگاه شیرایوری و پژوهشگر دانشگاه چیبا، توکیو و چیبا، ژاپن

2 استادیار زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به‌چگونگی رفتار زبانی و غیر زبانی جامعه ایرانیان مقیم ژاپن هنگام گفتگو با ژاپنی­زبان­­ها در صحنه­های گفتگوی مودیانه تمرکز کرده­ایم و تاثیرات زبان اول بر استفاده از زبان ژاپنی در­ جامعه ایرانیان مقیم ژاپن را به‌عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار داده­­ایم. در واقع، تمرکز اصلی بر روی چگونگی کنترل و مدیریت زبانی فارسی­زبان­ها، هنگام استفاده از زبان ژاپنی است. به‌منظور روشن­کردن موارد یاد­شده، پنج صحنه گفتگوی مودبانه بین گویشوران فارسی­زبان و ژاپنی­زبان را که در آن احتمال استفاده از بیان­های یاد­شده، زیاد است، مورد توجه قرارداده­ایم و برای تشخیص و تحلیل استفاده از بیان­های مودبانه و یا چگونگی مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسی­زبان­ها از ارزیابی شخص سوم بهره­ برده­ایم. بایستة یادآوری است  که تا به‌حال در این زمینه هیچ پژوهش میدانی انجام نشده است. نتایج پژوهش نشان‌داد که گویشوران فارسی­زبان برای ابراز ادب، همواره در صحنه­های مشخص تحت تاثیر عناصر فرهنگی-اجتماعی زبان مادری خود، از بیان­های مودبانه مشابه در مقابل مخاطب‌های ژاپنی­زبان استفاده می­کنند. با بررسی نتایج پژوهش حاضر می­توان به‌یک چارچوب رفتاری مشخص و تکراری میان دو گویشور مورد­ مطالعه در هنگام استفاده از زبان ژاپنی رسید و با علم به‌این مطلب، می­توان به‌حل مشکلات احتمالی گویشوران فارسی­زبان در یادگیری زبان ژاپنی در آینده کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Japanese language management by Persian native speakers in honorific contact situations with Japanese native speakers: Case study based on third person’s valuation

نویسندگان [English]

  • Hourieh Akbari 1
  • Sohrab Azarparand 2
1 Lecturer of Sociolinguistics in Shirauri University and Researcher in Chiba University, Tokyo and Chiba, Japan
2 Assistant Professor, Faculty of Foreiyn Languages and Literatures, University of Tehran
چکیده [English]

This paper focuses on the Persian speaking community as a case study in Japan which is a community that has received little attention so far. In fact, there is no field work based on field work about The Persian speaking community in Japan so far. This study examines how Persian native speakers, manage their distinctive ritualistic acts and linguistic acts in honorific contact situations when communicating in Japanese with Japanese native speakers. The focus is placed on where and how frequently their Persian native norms are used for language generation and language management when they participate in Japanese conversation and in situations where the language is used. As far as methodology is concerned, five conversations in natural ritual situations which involved both Japanese and Persian native speakers were analyzed from a third person point of view. Deviations from Persian native norm, particularly sociolinguistics norms, were extracted for analysis. As a result, it was found that during a ritual situation, deviations from Persian norms tend to occur in specific positions. This finding suggests that different base norms are emphasized according to the function of speech acts in ritual situations. It is expected that the result of this survey will be useful to Persian native speakers for learning Japanese language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian native speakers
  • honorific behavior
  • honorific contact situations
  • third person’s valuation
  • sociolinguistics’ structure
بیکران بهشت، م. ،  آزادارمکی، ت. (1389).  تعارف در زیست روزمره ایرانی، برگ فرهنگ، شماره22. فصلنامه مطالعات فرهنگی
      دانشگاه تهران.
تاج­آبادی، ف. و آقاگل­زاده، ف. (1390). آموزش زبانهای خارجی در پرتو چالش­های تدریس فرهنگ. پژوهش­های
      زبانشناختی در زبان­های خارجی، دوره1، شماره1. دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
زورن، ف. (1395). ادب و تعارف در ایران، پژوهش­های ایرانشناسی، سال 6، شماره 1.
سلمانی ندوشن، ص. (1383). مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف در زبان های انگلیسی و فارسی، پژوهش ادبیات
       معاصر جهان، دوره9، شماره 20. دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
شریفی­مقدم، آ. ، بحرینی، م. ، ابوالحسنی­زاده، و. (1396). مطالعه‏ای تجربی در باب تأثیر متغیرهای اجتماعی سن و جنسیّت بر کاربرد تعارف‏ها در زبان فارسی، زبان­شناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 2، دانشگاه پیام نور،
        
علوی، ف. و زینالی، س. (1393). بررسی چگونگی تقابل فرهنگ­ها در ترجمه گفتار تعارف­آمیز، زبان­پژوهی، شماره 11،
        دانشگاه الزهرا.
مقدم­کیا، ر. (ترجمه). (1381). زبان، منزلت و قدرت در ایران، نشر نی.
میرزاسورنی، ص. (1385). مشکلات بین فرهنگی ترجمه گفتار تعارف آمیز، فصلنامه مطالعات ترجمه، دوره4، شماره13 ، تهران.                  
میرزاسورنی، ص. (1397). تحلیل کنش گفتار تعارفات در فارسی، انگلیسی و فرانسه از منظر اجتماعی فرهنگی، مطالعات زبان و
       ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد.     
   
Beeman, W. O. (1986). Language Status and Power in Iran. Bloomington: Indiana University Press.   Dahmardeh, M. & Parsazadeh, A. & Rezaie, S. (2016). Culture Matters: the Question of Metaphor and Taarof in Translation, Cultura, Vol. 13, No. 1. Peter Lang Academic Publishing Group.
Fan, S. K. (1999). Language problems in Japanese conversation between non-native speakers. Social   linguistics science, 2, pp.37-48 非母語話者同士の日本語会話における言語問題」『社会言語科学』2号、37-48頁.
Fan, S.K.C. (2002). Investigate the reflection of the target person (1) Follow-up interview. Neustupný,  J.V. & Miyazaki, S. (ed.), Methods for language studies. Kuroshio Press, pp.88-95 「対象者の内省を調査する (1) フォローアップ・インタビュー」J.V.ネウストプニー 宮崎里詞共編『言語研究のための方法』くろしお出版 88-95頁.
 
 
   Goffman, E. (1986). Interaction Ritual. Housei daigaku press. (広瀬英彦・安江孝司訳)(1986)『儀礼としての相互行為』法政大学出版会.
Hymes, D. (1972). Models of the interaction of
  language and social life. In J. Gumperz & D.
  Hymes(Eds.), Directions in Sociolinguistics (pp.35-71). New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Katou, T. (2006). Social language norms of style and topics in contact situations. Bulletin of
    International Student Education Center, Tokai University26, pp. 1-17. 「接触場面における文体・話題の社会言語規範」『東海大学留学生教育センター紀要』26号、1-17頁.
Koh, M. (2006). A Study on Norm of Grammar Ability- Focusing on Passive Generation of Contact    Scenes. Language management in a multicultural society-Language management research of contact situation Vol.4. Report of Research Project, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Chiba University129, pp.91-102.
「文法能力の規範についての一考察―接触場面の受身の生成を中心に―」『多文化共生社会における言語管理―接触場面の言語管理研究vol.4』千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書第129集、91-102頁.
Malinowski, B. (1922). Argonauts of the western pacific. New York: Dutton.
Miyazaki, S. & Mariot, H. (ed.). (2003). Contact situation and Japanese education – Impact of Neustny. Mijishoinn Press. 『接触場面と日本語教育―ネウストプ二ーのインパクト―』明治書院.
 Muraoka, H. (2006). Types of problems in contact situations. Language management in a multicultural society-Language management research of contact scenes4. Report of Research Project, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Chiba University129, pp.103-113.
eNeustupný, J.V. (1982). Communication with foreigners. Iwanami Press. 『外国人とのコミュニケーション』岩波書店.
NNeustupný, J.V. (1985a). Language norms in Australian-Japanese contact situations. In Clyne, M. (ed.), Australia, meeting place of languages (pp.161-170), Pacific Linguistics.
Neustupný, J.V. (1985b). Problems in Australian-Japanese contact situations. In Pride, J. B.   (ed.), Cross-cultural encounters: communication and miscommunication (pp.44-84), Melbourne: River Seine.
Neustupný, J.V. (1995). Japanese education and Language management. Ousaka Nihon   Kenkyu7, pp.67-82 「日本語教育と言語管理」『阪大日本語研究』7号、67-82頁.
  Neustupný, J.V. (1997 b). Language planning for Australia. Language sciences45. pp. 28-31.
  Neustupný, J.V. (2004a). Gengo kanri riron no rekishiteki ichi: appudeito [The historical     position of language management theory: An update]. (= Language Management in Contact
     Situations, 3, Report on the Research Projects, 104, pp.1-7). Chiba: Graduate School of Humanities and Social Sciences, Chiba University.
 Radcliffe, A.R. (1922). The Andaman Islanders,  Cambridge, the University Press. 
  Sacks, H. & Schegloff, E. A. & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language50, pp.696-735.
     of turn-taking for conversation. Language50, pp.696-735.
Satou, F. (1992). Field work. Shinyou sha press. 『フィールドワーク』新曜社.
Sahragard, R. (2002). A cultural Script Analysis of Politeness feature in Persian pp.399-423.
Tambiah, S. (1985). Culture, Thought, and Social Action: An Anthropological Perspective. Cambridge: Harvard University Press.
Usami, M. (2011). Basic Transcription System for Japanese: BTSJ (2007Revised edition). Basic research for organic integration of discourse research and Japanese language education and trial production of multimedia teaching materials2003-2008. 「改訂版:基本的な文字化の原則(Basic Transcription System for Japanese: BTSJ)2007年改訂版」『談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作』平成15-18年度