دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-187 (پاییز و زمستان) 
حسن تعابیر ناپسند

صفحه 171-187

10.22059/jflr.2012.50924

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان