دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 5-187 (پاییز و زمستان)