بررسی و آسیب‌شناسی روش تدریس در آموزش زبان خارجی از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50923

چکیده

دیدگاه‌ها و نظریه‌های متعددی در صدد مرتفع کردن چالش «بهترین روش آموزش زبان خارجی» به‌وجود آمد که هر نگره روش و اصول مشخصی را به لحاظ زبان‌شناسی و روان‌شناسی دنبال می‌کرد. سرانجام، در دورۀ موسوم به پساروش[1]، نتیجه چنین شد که روشی جادویی برای آموزش زبان وجود ندارد، بلکه روش تدریس سازگار با اصول تجربی و بومی‌سازی شده می‌تواند فضای آموزشی مطلوبی را فراهم آورد. در تحقیق حاضر، در راستای ارائۀ راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش زبان خارجی، ضمن بررسی «دانش آموزشی» معلمان با استفاده از الگوی ارائه شده توسط گتبونتون[2] (١٩٩٩)، به آسیب‌شناسی و مطالعۀ روش تدریس مؤثر از دیدگاه معلمان پرداخته شده است. پس از آسیب‌شناسی روش تدریس، معلمان عواملی مثل مدیریت زبان‌آموز، کیفیت آموزش، بازدهی آموزش، تخصص، شخصیت و سیاست‌های آموزشی را معیارهای تشخیص تدریس موثر ذکر کردند. مشاهدۀ روش تدریس معلمان زبان انگلیسی نیز نشان داد که تفاوت‌هایی در «دانش آموزشی» معلمان کم‌تجربه و باتجربه از لحاظ شناختی وجود دارد.[1]- postmethod


[2]- Gatbonton

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Pathology of Foreign Language Methodology From the Teachers’ Viewpoints

چکیده [English]

There have been many theories and paradigms trying to provide
answers to the challenge of the best method. After the rise of many
colorful language teaching methods, in postmethod era, it was
postulated that there is no magic formula to teach a foreign language
but that a localized methodology based on learners and teachers’ experience
will have suitable results. In this article, after investigating teachers’
pedagogical knowledge according to Gatbonton model (1999), we have studied the
pathology of teaching methodology based on the teachers’ viewpoints. To figure
out teachers’ pedagogical knowledge, the present researchers observed thirty
five EFL teachers. After the pathology of teaching, teachers reportedthat to
assess the quality of effective teaching, such criteria as learner management,
teaching quality, educational output, expertise, personality and educational
policies should be taken into consideration. The observation of EFL classes
revealed that there are some differences in novice and experienced teachers’
pedagogical knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Language Teaching
  • Pathology of Teaching
  • Pedagogical Knowledge
  • Formative Assessment