دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 187-409 (پاییز و زمستان) 
بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

صفحه 263-286

10.22059/jflr.2013.57273

علی فیض الهی ملک آباد؛ سید امیر عباس موسوی