بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات اسپانیایی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران،‌ تهران، ایران

2 کارشناس زبان اسپانیایی و کارشناس‌ارشد مطالعات آمریکای لاتین دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اسپانگلیسی یا اسپانگلیش ترکیبی از زبان انگلیسی و اسپانیولی است که به‌ویژه در میان جوانان، در مناطق خاصی از جهان محبوبیت دارد. این مقاله سعی در پاسخ به پرسش‌های اساسی در مورد اسپانگلیسی دارد: آیا این پدیده حاصل طبیعی هم‌زیستی دو فرهنگ و زبان مختلف است یا معضلی اجتماعی است که باعث تخریب زبان رسمی و چندصدسالة اسپانیایی یا انگلیسی می‌شود؟ به‌علاوه، چه راهکارهایی برای حفظ زبان‌های مختلف در جوامع این‌چنینی، به‌خصوص در مناطق مورد بحث ما، وجود دارد؟ پس از بیان تاریخچه و تعریفی کلی از اسپانگلیسی، ابتدا سعی شده با درنظرگرفتن ویژگی‌های ساختاری این پدیده و قیاس آن با برخی موارد مشابه، مشخص کرد که این میوة دوزبانگی در کدام قالب زبانی می‌گنجد؟ سپس، دلایل عمومی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی ایجاد و استفادة مردم مناطق جنوبی کشور ایالات ‌متحدة آمریکا و مکزیک از آن را بررسی کرده‌ایم. در ادامه جمع‌بندی از شواهد عینی و نظرهای مخالف و موافق افراد متخصص در این زمینه، به بحث گذاشته شده است. نتیجة حاصل از مقالة پیش‌رو این است که اسپانگلیسی تنها میوة هم‌زیستی دو تمدن است و راهکار جلوگیری از آن نیز صرفاً به نوعی فرهنگ‌سازی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation about Spanglish in United States

نویسندگان [English]

  • Ali feizollahi malek abad 1
  • Seyyed Amir Abbas Mousavi 2
1 Profosser, Faculty of Foreign Languages and Literatues, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran.
2 M.S. Student of Spanish Langusges and Literatues, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Spanglish, a hybrid form of English and Spanish especially popular among young people, is one of the most striking ways two of the world’s most widely used languages are evolving in response to immigration and globalization. Generally, this article calls attention to any fundamental question about Spanglish: If the bilingualism, and here, specifically, Spanglish, is a natural result of the coexistence of the two cultures and languages, or, is considered to be a social challenge that’s cause devastating consequence on Spanish or English. After providing a history and common definition of the Spanglish, first tried to compare it with some similar cases, considering structural characters of this phenomenon, and then verify that Spanglish is included in which linguistic formats. Subsequently, are analyzed general, sociological and psychological reasons for its emergence and using in southern regions of the United States and Mexico. In the following comes a conclusion of evidences and different opinions. A glance at the future of Spanglish, duties of the Spanish Language Academy and conclusion come as a last resort.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingualism
  • Globalization
  • imigration
  • Latin America
  • Spanglish
AlleyDog Psychology Glossary (2016). Ritrived from: http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Creole.
Arefi, M. and Alizadeh, S. (1391/2012). Dozabanegi va Jamee pazirie Mojadad, Negahi No az Zavieye Ravanshenasaneh (Bilingualism and resocialization, a new psicological vision), http://www.civilica.com/Paper-BILINGUAL01-BILINGUAL01_021.htm.
Avalos, E. Angélica Guerra, Surgimiento y características del Spanglish, Universidad de Guadalajara, México (2001). Ritrived from: http://www.ub.edu/filhis/culturele/spanglish_surg.html.
Banadaki, M.S. and Gunehaie Zabani (Types of Linguistics) (2009).
Cambridge Companion to Latin American Culture, Interview with Ilan Stavans (2000). Ritrived from: http://www.cuadernoscervantes.com/entrevilanstavans.html.
Cano, J, R, Fernández, Tío, Salvador, 2015, Ritrived from: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=tio-salvador
Census Bureau, United States (2014). National Population Projections, Ritrived from: http://www.census.gov/population/projections/data/national/2014/summarytables.html.
Cervantes, I. (2013). EL ESPAÑOL:UNA LENGUA VIVA. Madrid: Instituto Cervantes.
Ghazi, M., (2001). Translation of Don Quijote, Miguel de Cervantes, Tehran.
Chirikba, Viacheslav A. (2008). The problem of the Caucasian Sprachbund, Linguistic Areas to Areal Linguistics.
Diccionario de la lengua española, versión 2015.
Diccionario de la Real Academia Española, Real Academia Española, 2015.
De Rituerto, R.M. (2000). Interview with Carlos Fuentes. El Pais, Novembre. Ritrived from  http://www.um.es/tonosdigital/znum4/Recortes/fuentes.htm
Echeverría, Roberto González (March 28, 1997). “Hablar Spanglish es devaluar el español”. The New York Times.
Encyclopedia Britannica (2015). Ritrived from  http://www.britannica.com/topic/language.
Encyclopedia Britannica (2015). Ritrived from  http://www.britannica.com/topic/dialect
Encyclopedia Britannica (2015). Ritrived from  http://www.britannica.com/topic/lingua-franca
Encyclopedia Britannica (2015). Ritrived from  http://www.britannica.com/topic/pidgin
El Spanglish, un proceso especial de contacto de lenguas (2004). 1st International Conference on Spanglish, Amherst College, United States.
European Broadcasting Union (2013). Ritrived from “Ishtar for Belgium to Belgrade”, http://www.eurovision.tv/page/news?id=554&_t=ishtar_for_belgium_to_belgrade.
Farhange Vazhehaie Mosavabe Farhangestan (Dictionary of approved Terms by Persian Academy), serial: 56 (2008). http://www.persianacademy.ir/fa/wordspdf.aspx.
Koroliova, Natalia (1999). “El spanglish puede ser un peligro para la cultura hispánica y el avance de la integración latina”, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO).
Mirfzlian, A. (2006). Vazhegan e Farsi dar Englisi: Tabadole Farhang va Zabanha (Persian terms in English: Interchange of the culture and idioms), Tehran, Farhange Moaser Publication.
Muysken, P. (2000). Bilingual Speech: A Typology of Code-mixing. Cambridge University Press. ISBN 0-521-77168-4.
Nazem Zadeh, F. (2008). Jahani Shodan, Faraiand e Be ham Vabastegi e Roozafzoon e Ma, (Globalization, the proces of our daily dependency).
Paul M. Sweezy (1997). “More (or Less) on Globalization,” Monthly Review 49(4), September.
Piña-Roselas, G. (5 de 4 de 2013). “Si resurgen movimientos hispanófobos, el español en EE UU correrá peligro”. (Interview: El País daily)
Porvaldsdóttir, S. (2009). Spanglish, ¿Un fenómeno pasajero o una nueva lengua? 24.
Proenglish.org. (21 de January de 2008). proenglish.org. Retrieved from ^ Official English Is Not "English Only": http://web.archive.org/web/20080121110822/http://www.proenglish.org/notenglishonly.html
Ranjbar, V. (1388). Zaban va Gunehaye Zabani.
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigécima Tercera edición, 2014, “Espanglish”.
Rojas, I.T. (2005). (s.f.). Spanglish: Un cóctel lingüístico. Spanglish: Un cóctel lingüístico, pág. 5.
Solhjoo, A. (2007). Noktehaie virayesh (Notes about edition) Tehran: Markaz Publication, I.
Stavans, I. (2005). (s.f.). Don Quixote de La Mancha (I). Don Quixote de La Mancha (I), in Spanglish.
Stavans, I. (2008). (s.f.)., Biography, Usemassy website, Ritrived from: http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2008/10/20081021150146srenod0.2507288.html.
Tebyan. (2010, 10). Tebyan web page.
Retrieved from Tebyan Zanjan: http://tebyan-zn.ir/News-Article/blest_family/Childeren_world/child_relationship/2010/11/2/9496.html
TORRES, Antonio. “Tejiendo vidas”. Quimera. Mataró (Barcelona), 241, 2004a.
(71-73).
U. S. Department of Labor, G. y. Congressional Quarterly, Congress and the Nation, 1945-1964. Washington D. C.
USEMBASSY.GOV, United States, 2007, Ritrived from:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2008/10/20081021150146srenod0.2507288.html
Valenzuela, J. (1997). El vigor del 'spanglish', El País España, Ritrived from: http://elpais.com/diario/1997/04/15/ultima/861055202_850215.html
Wardhaugh, R. (2002). "Pidgins and Creoles". En R. Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics (fourth ed. (págs. 57–86). Blackwell Publishing
Weinreich, U. (1953). Languages in contact: Findings and problems. The Hague, Netherlands: Mouton.
Yule, George (1947), Motalee Zaban (Language Study) (2009), Tehran: Jangal poblication