بازخورد منفی کنکور در کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران و بررسی انتقادی عملکرد و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ‌ایران

3 کارشناس‌ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ‌ایران

چکیده

توجه به آثار زیانبار آموزشی- اجتماعی آزمون‌های سرنوشت‌ساز در زندگی و آیندة شغلی داوطلبان و بررسی عملکرد افراد مختلف عرصۀ آموزش و یادگیری در جهت بازتولید یا تغییر این آثار، رویکردی نوین در آزمون‌سازی زبان به حساب می‌آید. این پژوهش سعی دارد با کنکاش در آثار زیانبار کنکور در ایران به بررسی نتایج عملکرد آموزشیِ افراد در جهت بازتولید یا تغییر آثار منفی منتج از این آزمون بپردازد. بدین‌منظور، 60 معلم زبان انگلیسی، 319 دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی و 15 نفر از والدین ایرانی در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه بود. نتایج نشان داد که فعالیت‌های آموزشی افراد، اغلب به بازتولید آثار منفی این آزمون از طریق تأکید بر محتوای آزمون به‌جای آموزش برقراری ارتباط از طریق زبان خارجی، تمرین مهارت تست‌زنی، عدم استفاده از مواد آموزشی مؤثر، مرور سؤال‌های آزمون‌های گذشته و استفاده از آن‌ها در امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم می‌‌انجامد. در پایان، توصیه می‌شود که افراد با اتخاذ رویکرد انتقادی به بازنگری آثار این آزمون بر فعالیت‌های آموزشی- یادگیری خویش بپردازند و برای تغییر شرایط در جهت ارزیابی عادلانه‌تر و متعاقب آن مؤثرتر تلاش کنند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring negative washback of Konkoor in Iranian EFL classes and critiquing different stakeholders’ accountability and reproductive/ transformative practices

نویسندگان [English]

  • Azizullah Mirzaei 1
  • Mahmood Hashmian 2
  • Nooshin Tanbakooei 3
1 Associate Professor, English Department, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
2 Associate Professor, English Department, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
3 M.A. of TEFL, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
چکیده [English]

Test washback is generally defined as the influence of tests on teaching and learning process. Inspired by Messick’s consequential validity and Shohamy’s critical language testing, this critical impact study explored the transformative or reproductive practices different stakeholders undertake in relation to the detrimental impacts of Konkoor in Iran. The participants were 60 EFL teachers, a sample of 319 pre-university students, and 15 parents in Iran. Questionnaires, observation checklists, and semi-structured interviews were employed to collect the data. The results showed that Konkoor has considerable negative washback on the teaching and learning process. The participants’ pedagogical practices in return only perpetuated Konkoor’s impacts by teaching and learning to the test, practicing test-taking techniques, using in-authentic materials, reviewing previous Konkoor items in class and tests. Finally, it is suggested that pedagogical practices should transform the high-stakes testing situation and the related hazardous test impacts and thus result in fairer learning-oriented language assessment.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • consequential validity
  • critical language testing
  • impacts of high-stakes tests
  • reproductive or transformative practices
Akbari, R. (2008). Transforming lives: Introducing critical pedagogy into ELT classrooms. ELT Journal, 62(3), 276-283.
Alderson, J.C., Wall, D. (1993). Does washback exist? Applied Linguistics, 14(2), 115-129.
Bachman, L.F., Palmer, A.S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.
Bailey, K.M. (1999). Washback in language testing. TOEFL monograph series, MS 15. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Broadfoot, P.M. (2005). Dark alleys and blind bends: Testing the language of learning. Language Testing Journals, 22(2), 123-141.
Cheng, L. (1999). Changing assessment: Washback on teacher perceptions and actions. Teaching and Teacher Education, 15, 253-271.
Coombes, P.N., Danaher, G.R. (2006). From the margins to the centre: The power of transformative learning in Australia. Teaching and Teacher Education, 22(7), 759-765.
Genesee, F., Upshur, J. (1996). Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge: Cambridge University Press.
Ghorbani, M. R. (2008). The washback effect of the university entrance examination on Iranian English teachers’ curricular planning and instruction. The Iranian EFL Journal, 2, 60-87.
Kalantari, R., Gholami, J. (1392, 2013). Shenasayi va olaveyat bandi ye avamele mortabet ba amoozeshe zabane englisi dar madares (Knowing and prioritizing factors related to ELT at schools). Nouavarihaye Amoozeshi, 46(3), 99-124.
Kumaravadivelu, L. (2008). Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. New Haven, CT: Yale University Press.
Luxia, Q. (2005). Stakeholders’ conflicting aims undermine the washback function of a high-stakes test. Language Testing, 22(2), 142-173.
McNamara, T. (2000). Language testing. Oxford: Oxford University Press.
Messick, S. (1994). The interplay of evidence and consequences in the validation of performance assessments. Educational Researcher, 23(2), 13-23.
Messick, S. (1996). Validity and washback in language testing. Language Testing, 13(3), 241-256.
Mirzaei, A., Roshani, N. (2011). A critical study of the impact of high-stakes testing practice on the teaching-learning process. English Language Assessment, 6, 75-102.
Mohammadi, M. (2007).High-stakes testing washback: A survey on the effect of Iranian MA entrance examination on teaching. Retrieved October 10, 2011, from http://faculty.ksu.edu.sa/a ljarf/documents/ english%20language%20teaching%20conference%20-%20iran%202008/mojtaba%20mohammadi.pdf.
Moradimoghadam, M., Farahman, F. (1391, 2012). Barresi va asibshenasiye raveshe tadris dar amoozeshe zabane khareji az didgahe moalemman (Investigation and pathology of teaching method in teaching a foreign language from teachers’ perspective). Pazhoheshhaye zabanshenakhti dar zabanhaye khareji, 2(2), 149-170.
Iran’s Education Ministry (1391, 2012). Barnameye darsie meliye Jomhooriye Eslami Iran (National Curriculum of Islamic Republic of Iran). Retrieved January 2, 2015, from http://www.medu.ir/portal/ File/ShowFile.aspx?ID=20e6065a-f6e3-427d-9e8b-5e95a2381b54.
Pennycook, A. (2004). Critical applied linguistics. In A. Davies & C. Elder (Eds.), The handbook of applied linguistics (pp. 784-807). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Riazi, M., Razavipour, K. (2011). In agency of EFL teachers under the negative backwash effect of centralized tests. IJLS, 5(2), 123-142.
Roshani, N. (2008). The impact of the high-stakes test of Konkoor on the congruity of students preferred learning styles with EFL teachers employed teaching styles and the effect of this on students learnacy. Unpublished master’s thesis, Al-Zahra University of Tehran, Tehran, Iran.
Shohamy, E. (2001). The power of tests: A critical perspective on the uses of language tests. London: Longman.
Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. 3rd edn. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.