بررسی استراتژیهای کلان و خرد ادب در کتابهای زبان انگلیسی دوران اول و دوم متوسطه مدارس ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر تلاش می کند کتابهای زبان انگلیسی چاپ جدید متوسطه را به لحاظ منظورشناسی زبان در حوزه ادب بررسی نماید. هدف اصلی تحقیق یافتن نحوه توزیع استراتژیهای کلان و خرد ادب بر پایه نظریه ادب براون و لوینسون (1987) در مکالمات کتابها است. هدف دیگر بررسی وجود ارتباط میان سطح کتابهای درسی و میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب می باشد. بدین منظور فراوانی و درصد استفاده از استراتژیهای کلان و خرد ادب در مکالمات هر یک از کتاب های زبان بررسی گردید و برای یافتن ارتباط میان سطح کتابهای درسی و میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی انواع استراتژیهای کلان در کتابها استفاده شده است اما در میزان استفاده از آنها و استراتژیهای خرد مربوطه تفاوت بسیاری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که هر چه سطح کتاب بالاتر می رود میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب کاهش می یابد. نتایج تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار طراحان کتابهای درسی زبان انگلیسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Macro and Micro Politeness Strategies in Iranian Junior and Senior High schools' English Textbooks

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khomeijani Farahani
  • Davoud Borzabadi Farahani
  • Eshrat Alsadat Bazarmaj Haghi
English Department, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study analyzes the high schools' English textbooks from the pragmatic aspect. The primary aim of the study is to investigate the macro and micro politeness strategies used in textbooks' dialogues based on Brown and Levinsons' (1987) Politeness Theory. The secondary aim of the study is to find out whether there is a significant relationship between textbooks' levels and the amount of politeness strategies used in them. Therefore, the frequencies and percentages of macro and micro politeness strategies were specified. Moreover, Pearson Correlation Test was used to find out the relationship between textbooks' levels and the amount of politeness strategies used in them. The results indicated that all types of macro politeness strategies were used; however, there is a huge difference among the frequencies of the macro and micro politeness strategies. Moreover, it was found out that as the as the textbooks' levels are increased, the amount of politeness strategies used in them are decreased. The results of the study can provide useful information for English textbooks' material developers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pragmatics"
  • " English Textbooks"
  • " Politeness Theory"
  • " Macro Politeness Strategies"
  • " Micro Politeness Strategies"