انگلیسی به عنوان یک زبان میانجی: نگرش دانشجومعلمان و معلمان انگلیسی در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان،‌تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر کوشید به بررسی موضوع انگلیسی به عنوان یک زبان میانجی بپردازد که بتدریج در حال گرفتن جای باورهای دیرپا در حوزه آموزش این زبان است ولی ظاهرا نظر دانشجومعلمان و معلمان زبان انگلیسی ایرانی در این زمینه به خوبی منعکس نشده است. بدین منظور، با یک نمونه گیری تصادفی نگرش 91 دانشجو معلم و 85 معلم زبان انگلیسی نسبت به انگلیسی میانجی در یک تحقیق کمی و با استفاده از اجرای پرسشنامه بررسی شد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بخش می باشد که نگرش پاسخ دهندگان را نسبت به مدل های انگلیسی، استفاده از آن برای ارتباط، نقش زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کلاس درس می سنجد. تحلیل توصیفی داده ها نشان داد دو گروه نظر مثبتی نسبت به استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط، زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کلاس داشتند. اما در ارتباط با مدل های زبان انگلیسی، بررسی پاسخ ها نشان داد یک تمایل نهادینه در بین آنها نسبت به هنجارهای گویشوران بومی وجود دارد. علاوه بر این، هیچ گونه اختلاف موثری بین نگرش این دو گروه نسبت به انگلیسی میانجی وجود نداشت. این یافته ها شاید بتواند برای کارشناسان تربیت معلم و تهیه کنندگان مطالب درسی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

English as Lingua Franca: Perspectives from Pre-service and in-service English teachers in Iran: Perspectives from Pre-service and in-service English teachers in Iran

نویسنده [English]

  • Mehri Jalali
English Language Department, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study tried to shed more light on the existing trend of English as a Lingua Franca (ELF), which is steadily overlooking the long lasting beliefs in the ELT field but it appears that Iranian pre and in-service voices have been underrepresented in this regard. To properly represent them, their attitudes toward ELF were examined. To collect data in a quantitative design the EFL attitude questionnaire consisting of four components designed and validated by Curran and Chern (2017) was employed. The questionnaire was distributed among 91 pre and 85 in-service EFL teachers randomly selected. The descriptive analysis of the data showed that both groups of the participants positively agree, with the statements concerning the use of English for communication, the role of language and culture and language used in classroom context. However, an underlying tendency towards native speakers’ (NS) norms was also found based on the analysis of the participants’ answers to the statements related to the models of English. Moreover, comparing the groups’ means by using an independent t-test did not reveal any significant difference between the pre- and in-service teachers’ attitudes towards ELF. Findings of the study might have implications for teacher-educators, materials developers and EFL teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English as a Lingua Franca
  • Language Attitude
  • Teacher Education
  • Non-native Teachers
  • World Englishes