بررسی روند هویت کاربر زبان از منظر نئوتنی زبانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

نویسندگان

گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

دوزبانگی و یادگیری زبان دوم مقوله‌ای پیچیده است که علم آموزش برای یادگیری سیستم نحوی و پیکره‌ای آن زبان و بالا بردن سطح مهارت‌های چهارگانه مطالب متنوعی را برای کاربر زبان مطرح می‌کند. هر چه یادگیری زبان بیشتر شود، سطوح این مهارت‌ها بالاتر می‌رود و کاربر در ارتباط زبانی مهارت بیشتری پیدا می‌کند. معیار علم آموزش به میزان بالا رفتن این چهار مهارت کاربر را ارزش‌یابی می‌کند. اما از منظر نئوتنی زبانی، هویت کاربر با تمام زبان‌ها در تعامل است حتی آنهایی که در مالکیت خود ندارد. تمام نکات آموزش در جهت تسلط زبانی کاربر به کار می‌رود و تسلط زبانی صرفا ارزش‌گزاری مهارت‌های زبانی نیست. نئوتنی زبانی یادگیری زبان را در مرحله آخر آموزش یعنی تسلط زبانی بررسی می‌کند که در آن هویت زبانی که کاربر کسب می‌کند نقش اصلی یادگیری یک زبان را ایفا ‌کند. در این مقاله با استفاده از نگرش دو‌زبانگی و مالکیت زبانی که نئوتنی زبانی مطرح کرده به بررسی تحلیلی کاربر زبان در مراحل مختلف تماس زبانی با زبان‌ها را می‌پردازیم. خواهیم دید که کاربری تک زبانه و تک‌هویت با در اختیار داشتن همان تک هویت خویش می‌تواند ارتباط زبانی ایجاد کند ولی نمی‌تواند هر دو زبان را به یک اندازه در مالکیت خود قرار دهد. با وجود دانسته‌های کاربر از سیستم زبان نو‌پایه، خود نیاز دارد تا هویت زبانی خود را نیز در روندی جوهره‌ای قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Language User Identity from Linguistic Neoteny Perspective

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rezapour
  • Marjan Farjah
French Translation Departement, Faculty of Persian Litterature and Foreigne Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bilingualism and second language learning is a complex process in which teaching presents a variety of topics for the language user to learn the syntactic system, its components and the level of the four skills. The more you learn the language, the higher the levels of these skills become and more the user becomes proficient in language communication. The teaching standard evaluates the degree to which these four skills are enhanced. But according to linguistic neoteny, the user's identity interacts with all languages, even those he does not own. All the training tips are used for the user's language proficiency, and language proficiency is not just about evaluating language skills. Linguistic Neoteny examines language learning in the final stage of training, ie. language proficiency, in which the language identity that the user acquires plays a key role in learning a language. In this article, using the bilingual attitude and language ownership proposed by Linguistic neoteny, we analyze the language user at different stages of linguistic contact with languages. We will see that a monolingual and mono identity user can not have a linguistic connection by having the same monotony, and he cannot own both languages equally. Despite the user's knowledge of the basic language system, he needs to put his linguistic identity in an essential process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistic neoteny
  • linguistic identity
  • language user
  • confirmed user
  • non-confirmed user
رضاپور، روح‌اله ( ۱۳۹۹). ترجمه و تولید زبانی در دوزبانگی از منظر نئوتنی زبانی، جستار‌های زبانی، د11، ش1 پیاپی 55، فروردین و اردیبهشت 1399، صص31-51.
زارع بهتاش اسماعیل، قلیخانی، حسین(1399). بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن، یک مطالعه مورد: خشم و هیاهو اثر فاکنر، پژوهش های زبان شناختی در زبان های خارجی، (10)، 4، 658-671.
 
Bajrić, S. (2005). Questions d’intuition. Langue Française, 147, 7–18.
Bloomfield, L. (1935). Language, London: Allen and Unwin Ltd. 

Guillaume, G. (1973). Leçon de linguistique, (1948-1949), série C, Grammaire particulière du français et grammaire générale IV, Volume.3, Québec : Les presses de l’Université Laval ; Paris : Klincksieck. 

Hagège, C. (2005). L’enfant aux deux langues, Paris, Odile Jacob.
Macnamara, J. et Kushnir, S.-L. (1971). Linguistic independence of bilinguals: The input switch, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, N°10: 480–487.
Rezapour, R. (2016). Le bilinguisme en néoténie linguistique, Paris: L’Harmattan.
Rezapour, R. (2020). La Relecture de l’aspect terminologique de la néoténie linguistique conformément à celui de la didactique des langues. Recherches en Langue et Littérature Françaises, Vol. 14, N° 26, 178-191.
Titone, R. (1972). Le bilinguisme précoce. Bruxelles : Dessart.
Weinreich, U. (1979). Language in contact, Findings and problems, 9° tirage, The Hague : Mouton.
Yaguello, M. (1988). Catalogue des idées reçues sur la langue, Paris : Point Virgule.