ارزشیابی از برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان : مطالعه سه بعدی مبتنی بر مدل CIPP

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران٬ تهران ٬ ایران

2 دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی ٬ پردیس البرز دانشگاه تهران٬ تهران ٬ ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش دانشجو معلمان و مدرسان در پیشبرد برنامه های تعلیم و تربیت٬ این پژوهش به بررسی کیفیت برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان می پردازد. مطالعه حاضر با استفاده از مشاهده٬ پرسشنامه و مصاحبه می باشد. پرسشنامه تجربه دانشجو (پیس و کو٬ 1998 ) به 285 دانشجو داده شد. 70 مدرس به ارزشیابی از برنامه تربیت دبیر پرداختند٬ 34 نفر از مدرسان چک لیست ( 2007) CIPP را نمره گذاری نمودند٬ و با 8 نفر از مدرسان نیز مصاحبه به عمل آمد. برنامه تربیت دبیر بر اساس مدل CIPP از چهار بعد شامل اهداف٬ محتوای دوره٬ فعالیت های یاد دهی و یادگیری و ارزشیابی کلی از برنامه مورد بررسی قرار گرفت. روش های تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و تحلیل اسناد مکتوب موجود در این زمینه می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده رضایتمندی نسبی دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان از برنامه تربیت دبیر و نگرش مثبت آنها نسبت به سودمندی دوره های کارورزی می باشد. تحلیل پرسشنامه مدرسان نشان داد که برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی تا حدودی به اهداف خود در زمینه آماده سازی دبیرانی که بتوانند نیازهای شغلی خود را تامین نمایند٬ نائل آمده است. اگرچه٬ نتایج بیانگر وجود تناقضاتی بین نیازهای واقعی دانشجو معلمان و محتوای دوره های ارائه شده می باشد. مدرسان نشان داد که برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی تا حدودی به اهداف خود در زمینه آماده سازی دبیرانی که بتوانند نیازهای شغلی خود را تامین نمایند٬ نائل آمده است. اگرچه٬ نتایج بیانگر وجود تناقضاتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating EFL Teacher Education Program in Farhangian University: A triangulated study based on CIPP Model

نویسندگان [English]

  • Majid Nemati 1
  • Omolbanin Mousazadeh 2
1 Associate Professor, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, University of Tehran, Alborz Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study intended to investigate EFL teacher education program in Farhangian University. College student experiences questionnaire (Pace & Kuh, 1998) were administered to two hundred and eighty fifty prospective teachers and graduates. Seventy instructors answered a researcher– made program evaluation questionnaire, thirty-four instructors rated the CIPP evaluation checklist (Stufflebeam, 2007), and interviews were conducted with eight instructors. Based on CIPP model, the education program was examined. Data analysis included descriptive statistics and analysis of written documents. The findings indicated that prospective teachers and graduates reflected positive attitudes towards the productivity of the practicum courses. In addition, analyses of the instructors’ questionnaires revealed that the program accomplished its goals in preparing qualified English teachers to meet the needs of the workplace. However, the findings also disclosed that there were some inconsistencies between the prospective teachers’ needs and the courses offered. The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIPP
  • EFL
  • Evaluation
  • Program
  • triangulation
Aghaalikhani, H., Maftoon, P. (2019). An English Education Program: The effect of the program on the cognition of Iranian Novice/Experienced teachers. Foreign Language Research Journal, University of Tehran, 9(2), 609-628. doi: 10.22059/jflr.2019.250932.468
Faghihi, G., & Anani Sarab, M. R. (2016). Teachers as reflective practitioners: A survey on Iranian English teachers’ reflective practice. Journal of Teaching Language Skills, 34(4), 57-86.
Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer.
Duignan, P. (2002). Building social policy evaluation capacity. Social Policy. Journal of New Zealand, 19, 179-194.
Eghtesadi, A. R., & Hassanabadi, S. (2016). An Evaluation of In-Service Training Courses for the Seventh Grade English Package for Iranian Schools (Prospect 1).  Journal of Applied Linguistics and Language Research. 3 (5), 130-143.
Eseryel, D. (2002). Approaches to evaluation of training: Theory & practice. Educational Technology & Society, 5(2), 93-99.
Ganji, M., Ketabi, S. & Shahnazari, M. (2016). Evaluating an English Teacher Training Course for Iranian Private Language Institutes' Teachers. Iranian Journal of English for Academic Purposes. 5(1), 1-20.
Gholami, J., & Qurbanzada, I. (2016). Key stakeholders’ attitudes towards teacher education programs in TEFL: A case study of Farhangian University in Iran. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 5-20.
Goe, L. (2007). The link between teacher quality and student outcomes: a research synthesis. http://secc.sedl.org/orc/resources/LinkBetweenTQandStudentOutcomes.pdf.
Hightower, A. M., Delgado, R. C., Sterling C. Lloyd, S. C., Wittenstein, R., Sellers, K.,& Swanson, C. B. (2011). Improving student learning by supporting quality teaching: Key issues, effective strategies. Bethesda: Editorial Projects in Education.
Johnson, K. E., & Golombek, P. R. (2011). The transformative power of narrative in second language teacher education. TESOL Quarterly, 45(3), 486-509.
Kildan, A.O., Ibret, B.U., Pektas, M., Aydinozu, D., Incikabi, L., Recepoglu, E. (2013). Evaluating Views of Teacher Trainees on Teacher Training Process in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 51- 68.
Kumaravadivelu, B. (2012). Individual identity, cultural globalization, and teaching English as an international language: The case for an epistemic break. In L. Alsagoff, W. Renandya, G. Hu, & S. L. Mckay (Eds.), Teaching English as an international language: Principles and practices (pp. 9-27). New York: Routledge.
Madhavi, L., (2014). Teacher Education and ESP. International Journal of Research in Humanities, Arts, and Literature. 2(4), 73-82.
Moiinvaziri. M, Razmjoo. S. A, (2015). Demotivating Factors Affecting Undergraduate Learners of Non-English Majors Studying General English: A Case of Iranian EFL Context. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS). 5 (4), 41-61.
Pace, R. C, & Kuh, G. D. (1998). College students experiences questionnaire (4th ed.). Bloomington, IN: Indiana University.
Peacock, M. (2009). The evaluation of foreign-language-teacher education programs. Language Teaching Research, 13(3), 259-78.
Robinson, B. (2003). Evaluation, research, and quality. In Robinson, B. and Latchem, C. (Eds.), Teacher education through open and distance learning (pp. 193-211). London: Routledge/Farmer.
Sadeghi, k., Richards, J.C., (2015). "Teaching spoken English in Iran’s private language schools: issues and options", English Teaching: Practice & Critique, 14 (2), 210-234.
Shahmohammadi, N. (2012). Evaluation of Teachers’ Education Programs in Iran (Case Study). Journal of Educational and Social Research, 2(2).
Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP Evaluation Model Checklist, A tool for applying the CIPP Model to assess long-term enterprises: Evaluation Checklists Project. https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/cippchec...
Wilson, V. (2011). Evaluation of a practice development program: the emergence of the teamwork, learning and change model. International Practice Development Journal. 1. 1 (2), 1-15.