بررسی مقابله ای رویکردهای آموزشی کارل راجرز و واسیلی داویدوف در کلاسهای درس زبان روسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه روسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناخت اشتراکات دیدگاه های واسیلی واسیلیویچ داویدوف (Vasily Vasilievich Davidov), وکارل راجرز(Carl Rogers) در مورد روشهای آموزش و توانایی تدریس به عنوان بحث کلیدی روز در آموزش مدرن است. منابع رشد شخصیت در آموزش توسعه دهنده و جایگاه مدرس در تدریس توسعه دهنده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از طرفی مفهوم «ارتباط با موقعیت» در آراء داویدوف به عنوان پیش شرط های فلسفه جدید آموزش مورد واکاوی خواهد بود. در این پژوهش بر آن هستیم تا فرضیه تقویت تعامل مدرس و دانشجو و تاثیرآن در بهبود اعتماد به نفس و بهره وری بیشتر در کلاسهای درس زبان را بیازماییم. با اتکا بر آراء راجرز و داویدوف جهت بررسی فرضیه های پیش گفته پرسشنامه ای تنظیم گردید، و 147 نفر از دانشجویان زبان روسی در پاسخگویی بدان مشارکت داشتند. از انجام این پژوهش به دنبال پاسخی برای این مساله هستیم که کدام رویکرد های آموزشی فوق می تواند تاثیر گذارتر باشد ؟ آیا همه دانشجویان با یک روش تدریس موافق هستند؟ و نتیجه پاسخها موید استقبال دانشجویان از روشهایی است که هم افزایی تعاملی و تقویت خود باوری، خودکارآمدی و به تبع آن بهره وری حداکثری دانشجویان از روند آموزشی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Educational Approaches of Carl Rogers and Vasily Davydov in Russian Language Classes

نویسنده [English]

  • Vajihe Rezvani
Department of Russian language , Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this article is to identify the commonalities between the views of Vasily Vasilievich Davidov and Carl Rogers on teaching methods and teaching ability as a key topic of discussion in modern education. The sources of personality development in developer education and the role of the teacher in developer teaching are discussed. The concept of "relationship with position" will be explored in Davidov's views as preconditions for a new philosophy of education. In this study, we intend to test the hypothesis of strengthening teacher-student interaction and its effect on improving self-confidence and greater productivity in language classes. Relying on the opinions of Rogers and Davidov, we developed a questionnaire to explain the impact of these educational approaches, which were answered by 147 students from Tehran universities studying Russian. From doing this research, we are looking to find out which of the above educational approaches can be more effective? Do all students agree with one teaching method? And the result of the answers confirms the students' acceptance of methods that interactive synergy and strengthen self-confidence, self-efficacy and, consequently, the maximum productivity of students in the educational process.

Keywords: Developer Training, Teaching Ability, Personality Development, Carl Richards, Vasily Davydov.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developer Training"
  • Teaching Ability"
  • Personality Development"
  • Carl Rogers"
  • "
  • Vasily Vasilievich Davydov"