دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-128 (پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
مهر 1390، صفحه 5-109
پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
فروردین 1390، صفحه 5-128