پژوهش‌های فرایندمدار: حلقة مفقودة مطالعات ترجمه در ایران

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مربی

چکیده

نگاهی به‌فعالیت‌های پژوهشگران در زمینة مطالعات ترجمه در ایران به ‌ویژه در سال‌های اخیر، نشانگر آنست که تحقیقات در این زمینه به لحاظ کمی و کیفی روند رو به رشدی داشته‌است. نگاهی دقیق‌تر به ‌این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که غالب این پژوهش‌ها در یکی از این سه گروه جای می‌گیرند:(1)پژوهش‌هایی با رویکرد زبان‌شناختی،(2)تحقیقاتی با گرایش‌های فرا یا غیر زبان‌شناختی و(3)مطالعات نظری که پرداخت این گروه بیشتر به ترجمه است تا تربیت مترجم.مقالة حاضر با در نظر گرفتن این حقیقت از یک سو و از سویی دیگر با در نظر گرفتن گسترش گرایش مترجمی در همین دهه،به ‌توصیف چشم‌انداز فعلی مطالعات ترجمه می‌پردازد و بانگاهی موشکافانه خلا و نیاز پژوهشی موجود را برجسته و شفاف تبیین می‌کند که همان پژوهش‌های فرایند‌مدار است. با ارایة چارچوب و تشریح پژوهش‌های فرایندمدار، مقالة حاضر می‌کوشد تا جایگاه پژوهشی و موقعیت کاربردی این دسته از پژوهش‌ها را در شرایط کنونی مطالعات ترجمة ایران تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process-Oriented Research: The Missing Link in Iranian Translation Studies

نویسنده [English]

  • Kamran Shirvani
چکیده [English]

Considering research contributions to translation studies in the Iranian context , especially in the recent years , there is a remarkable improvement in terms of both quality and quantity of these studies . Most of these studies can be classified in one of the following groups: ( 1 ) the studies which adopt a linguistic -oriented approach , ( 2 ) those with non - linguistic orientations covering socio - cultural or historical issues , for example , and ( 3 ) theoretical contributions . This paper appreciates the existing valuable attempts accomplished in the field of translation studies on one hand , and on the other , highlights the process -oriented research as the major vacancy and research priority of the current situation of translation studies in Iran . Furthermore , it illustrates the schema of process - oriented research and discusses its position in the Iranian context .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlational Research
  • Experimental Research
  • Observational Research
  • Process-Oriented Research
  • Translation Studies