دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-109 (پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی) 
بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

صفحه 67-79

آبتین گلکار؛ میریلا احمدی؛ سیده مهنا سیدآقایی رضایی