مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، استادیار روان شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر استفاده ازروش ترسیم نقشة مفهومی به دوشیوة فردی ومشارکتی را به‌عنوان راهبردی دریادگیری وآموزش زبان دوم(انگلیسی)بررسی کرده است.روش پژوهش شبه آزمایشی باطرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون باگروه کنترل وجامعة آماری تحقیق کلیة فراگیران زبان انگلیسی آموزشگاه‌های شهربیرجند بوده‌اند.33 فراگیر زبان انگلیسی درسطح متوسط به عنوان نمونه دردسترس انتخاب وبه‌طور تصادفی درسه گروه تحقیق(تدریس بااستفاده ازتکنیک نقشة مفهومی به دوشیوة انفرادی و مشارکتی،وتدریس سنتی)جایگزین شدند.گروه‌ها ازنظر یادگیری واژگان ودرک مطلب بایکدیگر مقایسه شده وداده‌ها بااستفاده ازروش آنوای ترکیبی تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان دادمیزان یادگیری واژگان ودرک مطلب گروه ترسیم نقشة مفهومی مشارکتی در مقایسه باروش سنتی به‌طور معنادار بالاتر بود.اگرچه میزان درک مطلب گروه ترسیم نقشة مفهومی انفرادی درمقایسه باروش سنتی به‌طور معنادار بالاتر بود،ولی تفاوتی دریادگیری واژگان بین دوگروه مشاهده نشد.این نتایج نشان می‌دهد به‌کارگیری ترسیم نقشة مفهومی،به ویژه به روش مشارکتی،در آموزش زبان دوم می‌تواند به عنوان روشی مناسب درافزایش یادگیری واژگان ودرک مطلب فراگیران مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Between Collaborative and Individual Concept Mapping with the Traditional Method in Teaching English

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khamesan 1
  • Zahra Baradaran Khaksar 2
چکیده [English]

This study investigated t he effectiveness o f Concept Mapping ( C M ) used as a teaching and learning strategy i n English as a Second Language ( E S L ) . The research design was semi - experimental with a pre-test and a post - test . Thirty - three E S L students were allocated randomly in three experimental groups : collaborative CM , individual C M and the traditional teaching method . The participants were matched according to their English language proficiency . The data was analyzed using mixed A N O V A . The findings showed there were statistically significant differences between collaborative C M and traditional teaching both in student’ s vocabulary learning and comprehension tests . The comprehension scores of individual C M group were significantly higher than the traditional group but there was not any difference in vocabulary scores .

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaborative learning
  • comprehension
  • Concept mapping
  • Meaningful learning
  • Teaching methods
  • vocabulary learning