بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در زبان فارسی و آلمانی در آموزش زبان آلمانی

نویسندگان

1 دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، مربی

2 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

بی‌ گمان ، اصطلاحات دستوری به‌ تنهایی کمک چندانی در آموختن زبان بیگانه نمی‌ کنند، اما باید توجه داشت که چنانچه دستور زبانی ، به هر دلیل، به زبان فارسی نوشته ‌شود ، باید تفاوت‌ های میان اصطلاحات دستوری این دو زبان نیز در نظر گرفته شوند تا خوانندگان دچار لغزش نشوند . بیشتر نویسندگان دستور آلمانی در ایران ، آلمانی ‌دانهای ایرانی ‌اند که گاهی در برگردان اصطلاحات دستوری دچار خطا شده‌اند ، امری که می ‌توان در مقولة خطای معنایی بررسی کرد و در زمینة آموزش زبان به کار گرفت . بررسی تأثیر احتمالی اصطلاحات دستوری در سرعت یا کیفیت فراگیری زبان در این مقال نمی‌ گنجد . جستار پیش‌رو ، بر آن است تا با بازتاب نمونه‌ هایی چند از خطا های رایج در دستور زبان‌ های آلمانی نگاشته شده به زبان فارسی ، به بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در دو نظام زبانی بپردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Grammatical Terminology in Persian and German

نویسندگان [English]

  • Hassan Parvan 1
  • Hossein Sarkar Hassankhan 2
چکیده [English]

Many researchers believe that grammatical terminology has no spontaneous influence in the procedure of language learning. This study is trying to say that if German grammar is to be translated to Persian , the translator should take into consideration the differences between German and Persian grammatical terminology . Otherwise , the reader will face a serious challenge in comprehending the translated objects. What this research is going to focus on is a symptomatic inaccuracy . Persian language is the first language of all translators whose works involve translating from German into Persian. It would be a mistake to ignore this fact that these translators usually make mistakes in translating German grammatical terminology into Persian. This mistake exerts on the process of teaching and/or learning German language . This article tries to investigate comparatively the grammatical terminology of both the German and Persian language mentioned in works translated into Persian .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of Mistake
  • Articles
  • Auxiliary Verbs
  • Grammar
  • Grammatical Tenses
  • Grammatical Terminology