تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان آلمانی

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشجوی دکتری آموزش زبان آلمانی

چکیده

تکوین و توسعة دانش و مهارت زبانی دانشجویان از اصلی ‌ترین اهداف کلاس درس زبان خارجی دانشگاهی است . منظور از تکوین مهارت ترجمه در کلاس درس ترجمه ، ایجاد توانایی در باز آفرینی مطلوب انواع متون ، ا ز زبان مبدأ به ‌زبان مقصد است . تحقق این هدف با بکار گیری شیوه‌ های گوناگون در کلاس درس ترجمه امکان پذیر است . تحلیل خطا به‌ عنوان یکی از زیر شاخه‌ های اصلی زبانشناسی کاربردی ، از یکسو در گسترة مباحث مربوط به آموزش زبان و از سویی دیگر در آموزش ترجمه از جایگاه ویژه‌ ای برخوردار است . بررسی عوامل مؤثر در تحلیل خطا ، نقش بکار گیری نظریه‌ های مرتبط با علم ترجمه در کلاس درس ترجمه ، شیوه‌ ها ی تشخیص ، طبقه‌ بندی ، ارزیابی و تصحیح خطا و تأثیر ارائة انواع متون ترجمه شده در کلاس ترجمه آلمانی از اهداف اصلی مقالة حاضر ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Error Analysis in Foreign Language Teaching and Teaching Translation

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Dousti Zadeh 1
  • Azar Forghani Tehrani 2
1
2
چکیده [English]

Development and progress ofstudent’s language knowledge and skills are considered themajor aims ofacademic foreign language teaching.Theprogress oftranslation skills intranslation lesson classes is intended to develope theability to recreate and render various texts from L1to L2.Error analysis,asone ofthe main subcategories ofapplied linguistics,enjoys a special position,on one hand inthe field oflanguage teaching related topics,and onthe other hand in teaching translation.Studying the effective factors inerror analysis,the role ofapplication oftheories related tothe translation science inlanguage lessonclasses,methods of diagnose,classification,evaluation and error correction and theeffect ofoffering various translated texts in class,are among themain goals of this paper.For this purpose and for offering a method aimed at reducing the errors of German language students,a research was done in four phases and in“translation oftexts inthe humanities"class of foreign language faculty ofIsfahan University in2008.The outcomes ofthis research can pave the way for holding the translation classes aiming at reduction andeven prevention oftranslation errors made bythe students majoring in translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • Error
  • Error Analysis
  • Foreign Language Teaching
  • Translation Criticism
  • Translation Teaching