تأثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترا

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی

چکیده

در این تحقیق،تأثیر چهار نوع بازخورد( Feedback):مستقیم(Direct)،خط تأکید(Underlining)، رمزگذاری(Coding) و ترجمه(Translation) را در نگارش ژاپنی دانشجویان فارسی‌زبان ایرانی،بررسی می کنیم. در واقع این تحقیق به بررسی تأثیر این چهار نوع بازخورد بر بهبود سطح نگارش ژاپنی فارسی‌زبانان ایرانی پرداخته و تأثیر آنها را بر سه مقولة نحوی حرف اضافه،وجه وصفی و گروه اسمی به طور جداگانه پرداخته شده است.برای این منظور نوزده نفر از زبان‌آموزان زبان ژاپنی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.به آنها هشت موضوع انشا از نوع توصیفی داده شد که در گروه تجربی در ازای هر دو موضوع انشا یک نوع بازخورد اجرا شد.نتایج آزمون تی نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل از کنش نوشتاری بهتری برخوردار است.به علاوه در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بازخورد دربارة مقوله نحوی حروف اضافه تأثیرگذار خواهد بود در حالی که این امر دربارة مقوله های گروه اسمی و وجه وصفی صادق نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Feedback on the Writing of Iranian Learners of Japanese as a Foreign Language

نویسندگان [English]

  • Masoume Ahmadi Shirazi 1
  • Zinab Shekarabi 2
1
2
چکیده [English]

This study is an attempt tofind the effect of four types of feedback(direct,underline,code,translation)on the writing performance of Iranian learners ofJapanese as a foreign language.In this research,we have tried to suggest new ways of correcting students’writing through giving different kinds of feedback in the process of learning to write.The study focused on the accuracy of using prepositions,adjective clauses and noun phrases as three grammatical structures.Learners,as participants of our study,were divided into experimental and control groups.Both groups were asked to write eight essays whose genre were descriptive.For each two different topics,they were given a specific feedback.The results showed that the feedback enhances the writing performance of Iranian learners of Japanese as a foreign language.In addition,although previous studies believed that giving feedback on the correct use of prepositions does not have any significant effect,the present study indicates that the use of prepositions changes for better through the types of feedback given to learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjective Clauses
  • Feedback
  • Noun Phrases
  • Prepositions
  • Writing