چالش‌های فرهنگی- اجتماعی ترجمة معکوس با توجه ویژه به متون اسلامی با استناد به ترجمة آلمانی تعالیم اسلام اثر علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و داستان‌هایی از زندگانی چهارده معصوم اثر مهدی آذر یزدی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکترای زبان آلمانی

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناس ارشد آموزش زبان آلمانی

چکیده

همگام بارشد تبادلاتاجتماعی،فرهنگیومذهبی درسراسرجهان درعصرحاضر،ترجمة متون اسلامی به زبان آلمانی نیزدرایران نیزفزونی یافت.آنچه دراین میان،مترجمانرا گرفتارچالشها ودشواریهای گاه حلنشده قرار میدهد،حساسیت ویژهای است که او را وامی‌داردترجمة متون اسلامی رابادرنظرگرفتن قالب ومحتوا درست وباظرافت به مخاطب انتقال دهد؛زیرااشتباه درترجمة این متون،سهلانگاری وعدم احساس مسئولیت اورابه مفاهیم دینی بهذهن متبادرمیکند.این پژوهش میکوشدتاباتبیین اهمیت برگردان منطبق بااصلِ متون اسلامی بهزبان آلمانی،مشکلات کلی ترجمه رانخست به‌طورنظری وتحقیق کتابخانهای به منظور جمعآوری اطلاعات کافی ازمنابع موجود بررسی کرده وسپس باتوجه ویژه به ترجمة متون اسلامی ازفارسی به آلمانی به بررسی ترجمة کتاب«تعالیم اسلام»اثرعلامه طباطبایی و«داستان‌هایی اززندگانی چهارده معصوم»اثرمهدی آذر یزدی پرداخته شود.این دواثر به دلیل فراوانی واژگان اسلامی،نویسندگان برجستة اسلامی وترجمة این آثارتوسط هلاکمالیان ازمشهورترین مترجمان متون اسلامی درایران انتخاب شده‌اند.از ترجمة ایندواثر چنین استنباط می‌شود که ریشة اصلی مشکلاتترجمة متون اسلامی درکنارمشکلات فرهنگیوزبانی،عدم جستجوی ریشه‌ای واژگان درادیان اسلامومسیحیت است.این جستاربه دنبال ارائة پیشنهادهاوراهکارهایی برای چگونگی ترجمة متون اسلامی برای مخاطب آلمانی زبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Problems of Translating Islamic Texts from Persian to German

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Estarami 1
  • Fatemeh Taheri 2
چکیده [English]

With the growth of social,cultural and religious exchanges in the world, the translation of religious-Islamic texts into German has been spreading in Iran.In this way,there is a special sensitivity in translation that the translators face and difficulties which are sometimes insolvable.This sensitivity involves both the structure and content of the texts, because errors and mistakes in the translation of religious texts transmits the irresponsibility and carelessness of the translator with respect to religious concepts. Regarding the importance of confirmation with the original Islamic texts and the difficulties in this domain,this research tries to investigate these problems theoretically using library research. Furthermore, using field study on investigating the experiments of prominent translators in the domain of translating religious texts, practical solutions and suggestions are presented which can be used to translate these kinds of texts. In this way,the search for the root of words in Islam and Christianity are also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content
  • equivalent
  • Format
  • Multi-Meanings
  • Translation of Islamic Religious Texts