موضوعات = آموزش زبان از طریق رایانه/تلفن همراه
یادگیری انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی چندنفره: توانش ارتباطی دانشجویان خاورمیانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.355604.1017

سعید خزائی؛ علی درخشان