بررسی تاثیر ویدئوهای تعاملی بر دانش واژگانی زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در بافت مدارس راهنمایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش شد که تاثیر تماشای کارتون های انگلیسی بر یادگیری بدون برنامه ریزی و اتفاقی لغات و ابقا آن ها در ذهن زبان آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد و نگرش آن ها نسبت به استفاده از کارتون های انگلیسی برای یادگیری لغات بررسی گردد. برای تحقق این امر دو گروه شامل 21 زبان آموز جوان ایرانی در دو کلاس آموزش زبان انگلیسی در یکی از مدارس غیر انتفاعی تهران، شرکت کنندگان در این پژوهش بودند. همچنین دو معلم زبان انگلیسی برای انجام فعلیت های آموزشی در این کلاس ها ما را یاری کردند. هر دو کلاس به مدت 10 جلسه آموزش مورد نظر را دریافت کردند. در یکی از کلاس ها زبان آموزان ده جلسه ده دقیقه ای کارتون های انگلیسی تماشا کردند و در کلاس دیگر شرکت کنندگان ده جلسه متن های انگلیسی را خواندند و فعالیت های مربوط به درک مطلب را انجام دادند. پس از ده جلسه از هر گروه خواسته شد تا در آزمون شرکت کنند و بر اساس این نتایج میزان یادگیری در هر دو روش سنجیده شد و با گذشت دو هفته شرکت کنندگان آزمون دیگری را انجام دادند تا بر اساس نتایج آن بتوانیم ابقا کلمات در ذهن زبان آموزان را بسنجیم. همچنین زبان آموزان در گروه اصلی که کارتون های انگلیسی تماشا کرده بودند پرسشنامه ای را تکمیل کردند که نگرش آن ها در رابطه با یادگیری بدون برنامه ریزی و اتفاقی لغات را نشان میداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of interactive videos on Iranian EFL learners' lexical knowledge in the context of secondary schools

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Dashtestani
  • Shamimeh Hojatpanah
Department of English language teaching, Faculty of Foreign Languages and Literature , University of Tehran,Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study investigated the effects of watching English cartoons on incidental vocabulary learning and Iranian young learners’ attitudes towards watching English cartoons for EFL learning. The current study examined the effects of watching a series of cartoons (Caillou) on incidental vocabulary learning using a quasi-experimental design. A total of 21 young students from two intact classes of a private school located in Tehran, who were learning English as a foreign language (EFL), participated in the study. Immediately after 10 sessions of conducting the treatment for both experimental and control group, they were given a 25-item multiple choice test. Two weeks after the treatment, they were given another 25-item multiple choice test with 5 items in common with the immediate posttest. The participants were assigned to one of the two groups: Group A (10 sessions of watching Caillou series cartoons) and Group B (10 sessions of reading comprehension task). T-test analyses were conducted to examine development between and within each group. Results revealed that the experimental group demonstrated significant gains based on the multiple choice test. In addition, Group A gained better results in the delayed posttest. After conducting the task, an attitude questionnaire was given to the participants of the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دانش لغات
  • یادگیری اتفاقی و بدون برنامه ریزی لغات
  • یادگیری به کمک کامپیوتر
  • نگرش ها
  • زبان آموزان جوان
Singhal, M. (1997). The Internet and foreign language education: Benefits and challenges. The Internet TESL Journal, 3(6).. The Internet TESL Journal, 3(6). Retrieved from: http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html.