بررسی آ سیب های آموزش از راه دور بریادگیری دانشجویان زبان آلمانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

با همه‌گیری‌کرونا درسراسردنیا تمامی فعالیت‌های آموزشی‌تعطیل شدند و تنها گزینۀ ادامه فعالیت مراکز آموزشی"آموزش از راه‌ دور" بود. در‌ این پژوهش تلاش شده کیفیت و تاثیرآموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان ورودی جدید زبان‌آلمانی که شروع تحصیل‌آنها در دانشگاه همزمان با تغییرسیستم آموزش‌حضوری به شکل آموزش آنلاین- مجازی بوده‌است، درسه مهارت زبانی خواندن، نوشتن، صحبت‌ کردن‌ مورد ارزیابی قرارگیرد و سطح علمی دروس پایۀ تعداد 55 نفر از دانشجویان درچهار بخش‌خواندن، زبان ‌گفتاری، زبان نوشتاری و دستور در آزمون‌های پایانی نیمسال اول 1401-1400 در دو سطح کمی و کیفی بررسی و همچنین دیدگاه آنها درباره‌آموزش‌ از راه دور مورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج حاصل از این ارزیابی‌حاکی از تفاوت قابل توجه در قبولی دانشجویان است؛ هیجکدام از دانشجویان جامعه آماری این تحقیق بر خلاف سنوات گذشته در مواد امتحانی دروس پیش‌دانشگاهی و ترم یک رد نشدند، این در حالی است که براساس ارزیابی فقط 12% از دانشجویان ورودی جدید به زبان آلمانی آشنایی داشتند و %80 از دانشجویان‌ تجربۀ آموزش از راه دور نداشتند و سطح آگاهی آنها از اطلاعات فناوری پایین بوده‌است، ضمنا دراین بررسی مزایا و معایب مختلف یادگیری از راه دور و راه حل‌های آموزشی برای رفع مشکلات ناخواسته بواسطۀ ضعف‌ها و نقصان‌های آموزش از راه دور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Disadvantageous Effect of Distance Learning on German Language Students' Learning

نویسنده [English]

 • Fatemeh Khodkarami
Assistant professor on Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran. Iran
چکیده [English]

With the Corona pandemic all over the world, all educational activities were shut down and the only option was to continue the educational activities through distance learning. In this study, an attempt was made to evaluate the effect and the quality of virtual education on the learning of new- coming German language students, who started their studies at the university at the outset of the virtual education system, regarding three language skills: reading, writing, and speaking. In this study, the proficiency level of 55 students in the four sections of reading, spoken language, written language and grammar in the final exams of the first semester of 1401-1400 at both quantitative and qualitative levels, as well as their views on distance education were evaluated.

The results of this evaluation show a considerable difference in students' success in final exam: none of the students in this study, unlike previous years, failed the pre-university and first-semester exams, while according to the assessment, only 12% of the students were fluent in German and 80% of the students had no distance learning experience. Also, their knowledge level of information technology was low. In addition, in this study, various advantages and disadvantages of distance learning together with suggestions to solve the unwanted problems caused by the weaknesses and disadvantages of distance education were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona pandemic"
 • distance learning"
 • learning disabilities"
 • virtual education"
 • "
 • German language"
 1. باقری، محسن. (1399). گزارش آموزش مجازی دانشگاه اراک. نشریه علمی فرهنگی دانشگاه اراک. 6 (12)، 3-8
 2. سید نقوی، میرعلی . (1386). ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:  ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دارای آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در اﻳﺮان. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (13) 1، 157-176.
 3. جهانیان، رمضان، اعتبار، شکوفه. (1391). ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران. فصلنامه ﻓناوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿتی، (2) 4، 65 -53
 4. چهکندی، فاطمه. (1399). همه­گیری آنلاین: بررسی چالش­های استادان زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در طراحی و اجرای آموزش مجازی در زمان همه­گیری بیماری کوید19. پژوهش­های زبان شناختی در زبان­های خارجی، (10) 4، 706-721
 5. حاجی زاده، انور و همکاران. (1400). تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت توسعه آموزش مجازی در پساکرونا. فصلنامه علمی تدریس پژوهی، (9) 1، 174-204
 6. حقانی، نادر. (1383). قابلیت­های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان). پژوهش­های زبان خارجی. 18، 39-50
 7. حدادی، حسین، صدری، ندا. (1399). بررسی مقایسه­ای روش تدریس معلم­محور و روش تدریس متعلم­محور در آموزش دستور زبان آلمانی به­عنوان زبان خارجی. پژوهش­های زبان شناختی در زبان­های خارجی، (10 )4 ،722-733.
 8. قراری، محمد و همکاران. (1399). بررسی آسیب­های و چالش­های شیوع بیماری کرونا بر آموزش. مجله اپیدمیولوژی ایران، (16) 5، 174-204.
 9. میرانی سرگزی، نرگس و همکاران. (1399). کرونا و چالش­های آموزش مجازی در ایران (76). دومین کنفرانس روان­شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، https://civilica.com/doc/1114018 .
 10. Fickermann, Detlef, Edelstein, Benjamin (2020). Langsam vermisse ich die Schule.... Schule während und nach der Corona-Pandemie. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und padagogische Praxis. Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 16. Beiheft, 10-33

 

11.Garrote, Ariana & Kollegen (2021). Fernunterricht während der Coronavirus-Pandemie Analyse von Herausforderungen und Gelingensbedingungen, 4-89. https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32306

  

 1. Heyd, Gertraude (1991). Deutsch Lehren, Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Verlag Moriz.

13.Hoshii, M. , Schumacher, N. (2021). Interaktionale Kompetenz als Lernziel für Lernende und Lehrende des Deutschen als Fremdsprache* Einblicke in kollaboratives Lernen per Videokonferenz. Zeitschrift für Interaktionsforschung in DaFZ, Band 1, Heft 1, S. 14-33

14.Kuhnecke, Anke (2020). Methoden für das Unterrichtsgespräch im Fremdsprachenunterricht   https://www.telc.net/nc/verlagsprogramm/ueber-telc/daf wissensportal/didaktik/unterrichtsgespraech.html

 1. Tomasik, M.J., Helbling, L. A., & Moser, U. (2020). Educational gains of in-person vs. distance learning in primary and secondary schools: A natural experiment during the COVID-19 pandemic school closures in Switzerland. International Journal of Psychology. https://doi.org/10.1002/ijop.12728
 2. Storch, Gübter (1990). Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichts-gestaltung. UTB Verlag.
 3. Unger, Valentin und Kollegen (2020). Unterricht während der Corona-Pandemie Ein Vergleich von Schülereinschätzungen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Kontext sozialer Heterogenität. PFLB Zeitschrift für Schul-und Professionsentwiklung 84-99
 4. Voss, Thamar, Wittwer, Jörg (2020). Unterricht in Zeiten von Corona: Ein Blick auf die Herausforderungen aus der Sicht von Unterrichts- und Instruktionsforschung, 601- 627 https://doi.org/10.1007/s42010-020-00088-2
 5. Wallimann-Helmer, Ivo. (2012). Der Grundsatz der Chancengleichheit in der UN-Behindertenrechtskonvention. In I. Wallimann-Helmer (Hrsg.), Chancengleicheit und ”Behinderung” im Bildungswesen (S. 7–23.). Freiburg: Verlag Karl Alber.