نویسنده = مجید نعمتی
مطالعۀ نقش معلمان در اسناد سیاستگذاری ایران و مقایسۀ آن با عقاید واقعی معلمان: تطابق ها و تضادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/jflr.2022.347097.980

آزاده رجائی؛ مجید نعمتی


رابطه‌ بین انواع بازخورد، یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت نگارش

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-316

10.22059/jflr.2014.62314

شهرزاد امینی؛ رضا غفارثمر؛ مجید نعمتی