تاثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

3 دانشگاه وارویک

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرآگاهی بخشی درباره وجود استعاره های مفهومی (زیر ساخت) که منتج به استعاره های زبانی (روساخت)میشوندبر روی مهارت خواندن مطبوعات و توانش استعاری دانشجویان زبان انگلیسی در ایران در طول یک نیمسال تحصیلی طراحی گردید. بدین منظور، در یک طرح شبه آزمایشی دو کلاس خواندن مطبوعاتی به صورت نمونه گیری آسان (گروه آزمایش با27 دانشجو و گروه گواه با 24 دانشجو) در نظر گرفته شدند. در ابتدای ترم دوآزمون پیشرفت خواندن مطبوعات و استعاره به عنوان پیش آزمون برگزار شدند. در طول ترم گروه آزمایش تمرینهای متنوعی جهت افزایش آگاهی از وجود استعاره های مفهومی و متعاقبا شناسایی استعاره های زبانی به کار گرفته شده در متون مطبوعاتی را انجام دادند. این تمرینها به عنوان فعالیتهای تکمیلی به مدت حدودا 15 دقیقه هرجلسه در کنار فعالیتهای معمول در این کلاسها انجام می شدند. در مقابل، گروه گواه علاوه بر فعالیتهای معمول چند متن مطبوعاتی اضافه جهت مطالعه در خانه دریافت می کردند. در پایان ترم هر دو آزمون به عنوان پس آزمون اجرا شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق آزمون t مستقل تفاوت معناداری بین عملکرد دانشجویان دو گروه در هر دو آزمون را نشان دادند. همچنین نتایج مصاحبه انجام شده با گروه آزمایش حاکی از نگرش مثبت آزمودنی ها نسبت به این نوع آگاهی بخشی می باشد.یافته های این تحقیق بر شیوه تدریس و در تهیه و تدوین مطالب درسی برای زبان آموزان قابل اعتنا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of conceptual metaphor awareness on English students' press reading skill and metaphoric competence

نویسندگان [English]

  • Mansour Fallah Afrapoli 1
  • Majid Nemati 2
  • Martin Cortazzi 3
1 student
2 English Department, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Iran
3 University of Warwick
چکیده [English]

Various research studies have been designed to examine the potential effects of conceptual metaphor awareness-raising activities on the retention, remembrance and production of new vocabulary. While yielding rich harvests, these studies were limited in scope. Therefore, this current mixed-method design study was carried out to investigate the long-term effects of metaphoric concepts awareness-raising activities on EFL learners’ press reading skill and metaphoric competence. Two intact press reading classes were randomly assigned to either experimental (27 students) or control group (24 students) and both were given a metaphoric language test and a teacher-made achievement test to ensure their equality at the outset. During the 15-week-long course, experimental group received conceptual metaphor awareness-raising activities besides the routine materials and practices, whereas control group was given some extra reading comprehension materials. At the end of the research treatment, the two groups were tested again on the same tests. Quantitative data analyses through running two independent samples t-tests revealed statistically significant differences in two groups’ performance on the post-tests. Also, the interview results showed a positive change in the attitude of the participants with regard to such activities. The results which are discussed within cognitive linguistics have implications for classroom teaching practices and material development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistic metaphor
  • conceptual metaphor
  • metaphoric competence
  • Communicative Competence
  • press reading