دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1402 

علمی پژوهشی(عادی)

نقش بازخورد زبانشناختی و غیر مستقیم در جنبه های گفتمانی متون استدلالی

صفحه 625-650

10.22059/jflr.2019.276824.606

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ هتاو مردانی بابامیری؛ مهری جلالی