تأثیر آگاهی از ساختار متن بر درک مطلب و یادآوری مکتوب متون استدلالی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش صریح ساختار متن بر درک مطلب و یادآوری مکتوب زبان‌آموزان ایرانی پرداخته‌ است. افزون بر این، در این مطالعه تأثیر آگاهی از ساختار متن در بین فراگیران ایرانی با سطح توانش خوانداری بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفته ‌است. با توجه به این اهداف، 40 دانشجوی دورۀ لیسانس به­صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و کنترل (22 نفر) تقسیم شدند. جهت اطمینان از همگن بودن دو گروه، یک آزمون درک مطلب با 30 سؤال چهار گزینه‌ای و یک فعالیت یادآوری مکتوب آزاد آنی مورد استفاده قرار ‌گرفتند. همچنین، به منظور تقسیم شرکت‌کنندگان به گروه‌هایی با توانش خوانداری بالا و پایین از آزمون توانش خوانداری انگلیسی پیشرفتۀ کمبریج استفاده شد. روش مورد مطالعه آموزش ساختار متن استدلالی بر اساس مدل استدلالی تولمین (1958) بود. در نهایت، پس‌آزمون درک مطلب استدلالی و پس‌‌آزمون یادآوری مکتوب جهت بررسی تأثیر روش مورد نظر به‌کار گرفته‌ شدند. تجزیه و بررسی داده‌ها با استفاده از آزمون تی دو نمونه مستقل انجام گرفت. نتایج به­دست‌آمده حاکی از پیشرفت درک مطلب متون استدلالی به واسطۀ آموزش صریح ساختار متن بود. اما از منظر توانایی یادآوری مکتوب هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه گزارش نشد. بایستۀ ذکر است که در این تحقیق تفاوت معناداری در تأثیر آموزش صریح ساختار متن بر درک مطلب متون استدلالی بین فراگیران زبان خارجی با سطوح توانش خوانداری بالا و پایین گزارش شد. در انتهای این مقاله، کاربرد‌های آموزشی این مطالعه مطرح شده‌اند و پیشنهاداتی جهت پژوهش‌های مشابه در اختیار پژوهندگان و علاقه‌مندان قرار ‌گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Text Structure Awareness on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension and Written Recall of Argumentative Texts

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghaseminezhad Bahramabadi
  • Farrokhlagha Heidari
Department of English Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The present study probed the effect of explicit text structure instruction on argumentative reading comprehension and written recall of Iranian EFL learners. Furthermore, it tried to find out whether the effect of text structure awareness was significantly different between learners at high and low reading ability. To achieve these goals, 40 English undergraduate students were randomly assigned into two experimental (n=18) and control (n=22) groups. To ensure the homogeneity of the two groups, a thirty-multiple-choice-item reading comprehension test and a free immediate written recall task were implemented. Furthermore, a Cambridge Advanced English (CAE) paper reading ability test was used for dividing the participants into high and low reading ability. The treatment was the instruction of argumentative text structure based on Toulmin's (1958) model of argumentation. Finally, the post-test on argumentative reading comprehension and the post-task on argumentative written recall were administered on the two groups to show their comprehension and recall of argumentative texts after the instruction. Independent-samples t-tests were run to analyze the data. The findings of the study suggested that explicit instruction of text structure enhanced learners' reading comprehension; however, no significant difference was indicated for written recall ability between the two groups. It should be mentioned that a significant difference was observed with regard to the effect of explicit instruction of text structure on reading comprehension of argumentative texts for learners at high and low level of reading ability. The pedagogical implications of the study as well as suggestions for further research are reported at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit Instruction
  • Text Structure
  • Reading Comprehension
  • Reading Ability
  • Argumentative Texts
  • Written Recall
Alderson, J. C. (2000). Assessing reading. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511732935
Boscolo, P., & Mason, L. (2003). Topic knowledge, text coherence, and interest: How they interact in learning from instructional texts. The Journal of Experimental Education, 71(2), 126-148. https://doi.org/10.1080/00220970309602060
Duke, N. K., & Pearson, P. D. (2009). Effective practices for developing reading comprehension. Journal of Education, 189(1-2), 107-122. https://doi.org/10.1177/0022057409189001-208
Duke, N. K., Pearson, P. D., Strachan, S. L., & Billman, A. K. (2011). Essential elements of fostering and teaching reading comprehension. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about reading instruction (4th ed., pp. 286-314). International Reading Association.
Fathi, J., & Barkhoda, J. (2021). Exploring the effect of the flipped classroom on EFL learners’ reading achievement and self-efficacy. Foreign Language Research Journal, 11(3), 435-452. http://doi.org/10.22059/JFLR.2021.330102.889
Ferretti, R. P., & Graham, S. (2019). Argumentative writing: Theory, assessment, and instruction. Reading and Writing32(6), 1345-1357. https://doi.org/10.1007/s11145-019-09950-x
Ghaith, G. M., & Harkouss, S. A. (2003). Role of text structure awareness in the recall of expository discourse. Foreign Language Annals36(1), 86-96. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2003.tb01935.x
Ghorbani Shemshadsara, Z., Ahour, T., & Hadidi Tamjid, N. (2019). Raising text structure awareness: A strategy of improving EFL undergraduate students’ reading comprehension ability. Cogent Education, 6(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1644704
Grabe, B. (2003, December). Using discourse patterns to improve reading comprehension [Paper presentation]. JALT 2002 Conference Proceedings of Japan Association for Language Teaching, Shizuoka, Japan. https://jalt-publications.org/archive/proceedings/2002/009.pdf
Haria, P. D. (2010). The effects of teaching a genre-specific reading comprehension strategy on struggling fifth grade students’ ability to summarize and analyze argumentative texts (Publication No. 343407) [Doctoral dissertation, University of Delaware]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Hebert, M., Bohaty, J. J., Nelson, J. R., & Brown, J. (2016). The effects of text structure instruction on expository text comprehension: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 108(5), 609-629. https://doi.org/10.1037/edu0000082
Heidari, F. (2019). The effect of dynamic assessment of Toulmin model through teacher- and collective-scaffolding on argument structure and argumentative writing achievement of Iranian EFL learners. Iranian Journal of Applied Language Studies, 11(2), 115-140. http://doi.org/10.22111/IJALS.2019.5445
Hirose, K. (2014). Effects of text structure instruction on Japanese EFL students [Doctoral dissertation, University of Leicester]. Leicester Digital Achieve. https://leicester.figshare.com/articles/thesis/Effects_of_text_structure_instruction_on_Japanese_EFL_students/10139894
Hyon, S. (2002). Genre and ESL reading: A classroom study. In A. M. Johns (Ed.), Genre in the classroom: Multiple perspectives (pp. 121-141). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410604262
Kintsch, W., & Rawson, K. A. (2005). Comprehension. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 209-226). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470757642
Kolic-Vehovec, S., & Bajsanski, I. (2006). Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary-school students. European Journal of Psychology of Education, 21(4), 439-451. https://doi.org/10.1007/BF03173513
Longman exam. (n.d.). Recall. In Longman exam dictionary. Retrieved March 4, 2023, from https://www.ldoceonline.com/dictionary/recall
Magnusson, C. G., Roe, A., & Blikstad-Balas, M. (2019).  To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly54(2), 187- 212. https://doi.org/10.1002/rrq.231
McNeil, L. (2011). Investigating the contributions of background knowledge and reading comprehension strategies to L2 reading comprehension: An exploratory study. Reading and Writing24(8), 883-902. https://doi.org/10.1007/s11145-010-9230-6
Meyer, B. J. F., & Wijekumar, K. (2007). A web-based tutoring system for the structure strategy: Theoretical background, design, and findings. In D. S. McNamara (Ed.), Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies (pp. 347-375). Lawrence Erlbaum Associates.
Meyer, B. J., Wijekumar, K., & Lei, P. (2018). Comparative signaling generated for expository texts by 4th-8th graders: Variations by text structure strategy instruction, comprehension skill, and signal word. Reading and Writing31(9), 1937-1968. http://doi.org/10.1007/s11145-018-9871-4
Mochizuki, T., Nishimori, T., Tsubakimoto, M., Oura, H., Sato, T., Johansson, H., Nakahara, J., & Yamauchi, Y. (2019). Development of software to support argumentative reading and writing by means of creating a graphic organizer from an electronic text. Educational Technology Research and Development67(5), 1197-1230. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09676-1
Nakamura, H., & Hirose, K. (2009). The effect on Japanese EFL learners’ reading ability of interactive reading, enriching content schema and formal schema: In the case of nursing students. Language Education and Technology, 46, 99-112. https://doi.org/10.24539/let.46.0_99
Ness, M. (2011). Explicit reading comprehension instruction in elementary classrooms: Teacher use of reading comprehension strategies. Journal of Research in Childhood Education, 25(1), 98-117. https://doi.org/10.1080/02568543.2010.531076
Özdemir, S. (2018). The effect of argumentative text pattern teaching on success of constituting argumentative text elements. World Journal of Education, 8(5), 112-122. https://doi.org/10.5430/wje.v8n5p112
Pearson, P. D., Kamil, M. L., Mosenthal, P. B., & Barr, R. (Eds.). (2002). Handbook of reading research. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315200651
Pilonieta, P. (2010). Instruction of research-based comprehension strategies in basal reading programs. Reading Psychology, 31(2), 150-175. https://doi.org/10.1080/02702710902754119
Pyle, N., Vasquez, A. C., Lignugari/-Kraft, B., Gillam, S. L., Reutzel, D. R., Olszewski, A., Segura, H., Hartzheim, D., Laing, W., & Pyle, D. (2017). Effects of expository text structure interventions on comprehension: A meta‐analysis. Reading Research Quarterly52(4), 469-501. https://doi.org/10.1002/rrq.179
Qin, J. (2013). Applying the Toulmin model in teaching L2 argumentative writing. The Journal of Language Teaching and Learning, 3(2), 21-29. https://jltl.com.tr/index.php/jltl/article/view/109
Rojas-Drummond, S., & Zapata, M. (2004). Exploratory talk, argumentation and reasoning in Mexican primary school children. Language and Education, 18(6), 539-557. https://doi.org/10.1080/09500780408666900
Shanahan, T. (2020). What constitutes a science of reading instruction? Reading Research Quarterly55(2), 235-247. https://doi.org/10.1002/rrq.349
Smith, L. A. (2006). Think-aloud mysteries: Using structured sentence- by-sentence text passages to teach comprehension strategies. The Reading Teacher, 59(8), 764-773. https://doi.org/10.1598/RT.59.8.4
Talebi, S. H., & Fallahi, J. (2021). Cross-linguistic transfer of reading ability: Evidence from the role of gender in L1 (Persian) and L2 (English) interdependence. Journal of Foreign Language Research, 10(4), 814-841. http://doi.org/10.22059/JFLR.2021.315999.790
Teng, F. (2020). The benefits of metacognitive reading strategy awareness instruction for young learners of English as a second language. Literacy54(1), 29-39. https://doi.org/10.1111/lit.12181
Tengberg, M., & Olin-Scheller, Ch. (2016). Developing critical reading of argumentative text: Effects of a comprehension strategy intervention. Journal of Language Teaching and Research, 7(4), 635-645. http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0704.02
Toulmin, S. (2003). The uses of argument (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840005
Trapman, M., van Gelderen, A., van Steensel, R., van Schooten, E., & Hulstijn, J. (2014). Linguistic knowledge, fluency and meta-cognitive knowledge as components of reading comprehension in adolescent low achievers: Differences between monolinguals and bilinguals [Special issue]. Journal of Research in Reading, 37(1), 3-21. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2012.01539.x
Van der Schoot, M., Vasbinder, A. L., Horsley, T. M., & Van Lieshout, E. (2008). The role of two reading strategies in text comprehension: An eye fixation study in primary school children. Journal of Research in Reading, 31(2), 203-223. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2007.00354.x
Van Keer, H., & Verhaeghe, J. P. (2005). Effects of explicit reading strategies instruction and peer tutoring on second and fifth graders’ reading comprehension and self-efficacy perceptions. The Journal of Experimental Education, 73(4), 291-329. https://doi.org/10.3200/JEXE.73.4.291-329
Welie, C., Schoonen, R., & Kuiken, F. (2017). The role text structure inference skill plays for eighth graders’ expository text comprehension. Reading and Writing, 31(9), 2065-2094. https://doi.org/10.1007/s11145-017-9801-x
Wijekumar, K., Meyer, B. F., & Lei, P. (2013). High-fidelity implementation of web-based intelligent tutoring system improves fourth and fifth graders content area reading comprehension. Computers & Education, 68, 366-379. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.021
Williams, J. P., Stafford, B. K., Lauer, K. D., Hall, K. M., & Pollini, S. (2009). Embedding reading comprehension training in content- area instruction. Journal of Educational Psychology, 101(1), 1-20. https://doi.org/10.1037/a0013152
Yang, Y. (2006). Reading strategies or comprehension monitoring strategies? Reading Psychology, 27(4), 313-343. https://doi.org/10.1080/02702710600846852
Zhang, L. (2012). Effects of MST (metacognitive strategy training) on academic reading comprehension of Chinese EFL students. US- China Foreign Language, 10(2), 933-943. https://doi.org/10.17265/1539-8080/2012.02.004