موضوعات = بکارگیری فناوری های نوین در آموزش و سنجش زبانهای خارجی/ تکنولوژی آموزشی
اثربخشی آموزش تلفیقی بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس عربی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 423-437

10.22059/jflr.2023.358805.1036

مهدی ترک شوند؛ مرتضی شاهمرادی؛ مجید شریفی رهنمو؛ سعید شریفی رهنمو