کاربرد یادداشت های بازاندیشی در افزایش دانش معلمان زبان برای آموزش به کمک فناوری: مطالعه موردی یک دوره برخط آموزش معلمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه زبان های خارجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

آموزش معلمان برای استفاده از فناوری در آموزش زبان یکی از ضرورت‌های حوزه آموزش است. با این وجود و برخلاف گسترش کاربرد انواع فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های برخط برای آموزش زبان، آموزش معلمان در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش‌هایی که به طور ویژه به آموزش برخط معلمان و شیوه‌های ارتقای بهره‌وری چنین دوره‌هایی می‌پردازند بسیار نادرند. آموزش معلمان برای استفاده از فناوری در تدریس زبان بیشتر به معرفی انواع فناوری‌ها در دوره‌هایی مدرس-محور محدود شده است. اگرچه پرداختن به انواع فناوری‌ها می‌تواند دانش فنی شرکت‌کنندگان برای استفاده کلی از این ابزارها را افزایش دهد، چنین تمرکزی به افزایش دانش آموزشی شرکت‌کنندگان کمک چندانی نمی‌کند. این چالش‌ها ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های کاربردی تر برای افزایش دانش و آگاهی معلمان شرکت‌کننده در این دوره‌ها را پررنگ می‌نماید. برای تامین این هدف، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد یادداشت‌های بازاندیشی برای افزایش و تقویت دانش آموزشی معلمان زبان جهت استفاده از فناوری در تدریس پرداخته است. محتوای 96 یادداشت بازاندیشی نوشته شده توسط 8 معلم شرکت‌کننده در یک دوره برخط 13 جلسه با استفاده از روش قیاس پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از اثربخشی این روش در افزایش دانش شرکت‌کنندگان پیرامون مفاهیم بنیادین، محدودیت‌ها، پتانسیل‌های انواع فناوری برای آموزش زبان و تحلیل کارایی روند یادگیری خود بود. تأمل تحلیلی بر موضوعات و مباحث ارائه شده در طول دوره آموزشی به معلمان کمک می‌کند با به کار گیری دانش به دورنی‌سازی آن کمک نموده و فرآیند یادگیری خود را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of reflection journals for developing language teachers’ knowledge of technology-enhanced education: A case study of an online teacher education course

نویسنده [English]

  • Fatemeh Nami
Department of Foreign Languages, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Preparing teachers for technology-enhanced language education is one of the essences of the field of education. However and in spite of the growing integration of different digital technologies and online platforms for language teaching, teacher education is a less attended to topic in this field. Studies that specifically focus on online teacher education and the approaches for enhancing the efficiency of such courses remain scant. Teacher education for computer assisted language learning (CALL) is largely limited to the introduction of different technologies in teacher-centered courses. Although addressing different technologies can increase participants’ technological knowledge to use these tools for general purposes, such a focus cannot be productive in improving participants’ pedagogical knowledge. These challenges highlight the essence of integrating more practical approaches to increase the knowledge and awareness of the teachers attending CALL teacher education courses. To satisfy this need, the present study explore the application of reflection journals for increasing and promoting teachers’ pedagogical knowledge of CALL. The content of 96 journals written by 8 experienced language teachers who attended a 13-session online teacher education course was analyzed using constant comparison method of analysis. The results revealed the productivity of this approach for increasing participants’ knowledge about key concepts, constraints, and the potentials of different technologies for language teaching as well as ability to practically analyze their own learning process. Critical reflection on the topics and ideas presented throughout the preparation course can help teachers to internalize knowledge by integrating it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflection journals
  • Teacher education
  • Computer assisted language learning
  • Constant comparison approach
  • Teacher-centered courses
دشتستانی، سید رضا و کرمی، حسین (1398). بررسی مهارتهای فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دورههای آنلاین زبان انگلیسی. پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی، 9(4)، 815-830.
Atkinson, B. M. (2012). Rethinking reflection: Teachers' critiques. The Teacher Educator, 47 (3), 175-194.
Attard, K. (2012). Public reflection within learning communities: An incessant type of professional development. European Journal of Teacher Education, 35 (2), 199-211.
Avanaki, H. J., & Sadeghi, B. (2014). A comparative study of teacher education in Iran and the UKJournal of Language Teaching and Research5(5), 1153.
Bower, M., Cavanagh, M., Moloney, R., & Dao, M. (2011). Developing communication competence using an online video reflection system: pre-service teachers' experiences. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39 (4), 311-326.
Cavanagh, M., & Prescott, A. (2010). The growth of reflective practice among three beginning secondary mathematics teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 38(2), 147-159.
Cherrington, S., & Loveridge, J. (2014). Using video to promote early childhood teachers' thinking and reflection. Teaching and Teacher Education, 41, 42-51.
Davis, E. A. (2006). Characterizing productive reflection among preservice elementary teachers: Seeing what mattersTeaching and teacher education22(3), 281-301.
Dede, C., Ketelhut, D. J., Whitehouse, P., Breit, L., & McCloskey, E. M. (2009). A research agenda for online teacher professional development. Journal of Teacher Education, 60(1): 8–19. https://doi.org/10.1177/0022487108327554
Dewey, J. (1933). How we think. Lexington, MA: DC Heath.
Dobbins, R. (1996). The challenge of developing a ‘reflective practicum’Asia-Pacific Journal of Teacher Education24(3), 269-280.
Donnell, K., & Harper, K. (2005). Inquiry in teacher education: Competing agendas. Teacher Education Quarterly, 153-165.
Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of research on Technology in Education, 42(3), 255-284.
Gao, P., Chee, T. S., Wang, L., Wong, A., & Choy, D. (2011). Self reflection and preservice teachers’ technological pedagogical knowledge: Promoting earlier adoption of student-centered pedagogies. Australasian Journal of Educational Technology, 27 (6), 997-1013.
Hedayati, H. F., & Marandi, S. S. (2014). Iranian EFL teachers’ perceptions of the difficulties of implementing CALLReCALL26(3), 298-314.
Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Tech Research and Development, 55, 223-252.
Hubbard, P. & Levy, M. (2006). The scope of CALL education. In Hubbard, P. & Levy, M. (eds.), Teacher education in CALL. Amsterdam: John Benjamins, 3–20
Kaminski, E. (2014). Promoting pre-service teacher education students’ reflective practice in mathematics. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31(1), 21-32.
Loughran, J. J. (2002). Effective reflective practice in search of meaning in learning about teaching. Journal of Teacher Education, 53 (1), 33-43.
Marcos, J. M., Sanchez, E., & Tillema, H. H. (2011). Promoting teacher reflection: What is said to be done. Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 37 (1), 21-36.
Mortari, L. (2012). Learning thoughtful reflection in teacher education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18 (5), 525-545.
Nami, F., Marandi, S. S., & Sotoudehnama, E. (2016). CALL teacher professional growth through lesson study practice: an investigation into EFL teachers' perceptionsComputer Assisted Language Learning29(4), 658-682.
Nami, F., Marandi, S. S., & Sotoudehnama, E. (2015). Exploring the impact of Tech/CALL practice, reflection, and collaboration on EFL teachers’ pedagogical knowledge of CALL: Developing the CALLPK model. (Unpublished PhD Dissertation). Alzahra University, Tehran, Iran.
Polly, D. (2011). Teachers’ learning while constructing technology-based instructional resources. British Journal of Educational Technology, 42 (6), 950-961.
Powell, C. G. & Bodur, Y. (2019). Teachers’ perceptions of an online professional development experience: Implications for a design and implementation framework. Teaching and Teacher Education, 77, 19–30. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09. 004
Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge, MA: CUP.
Rienties, B., Brouwer, N., & Lygo-Baker, S. (2013). The effects of online professional development on higher education teachers’ beliefs and intentions towards learning facilitation and technology. Teaching and Teacher Education, 29, 122–131. https:// doi.org/10.1016/j.tate.2012.09.002
Ross, J. A., & Bruce, C. D. (2007). Teacher self-assessment: A mechanism for facilitating professional growth. Teaching and Teacher Education, 23 (2), 146-159.
Sangani, H. R., & Stelma, J. (2012). Reflective practice in developing world contexts: a general review of literature and a specific consideration of an Iranian experience. Professional Development in Education, 38 (1), 113-129.
Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
Teräs, H. (2016). Collaborative online professional development for teachers in higher education. Professional Development in Education, 42(2): 258–275. https://doi.org/10.1080/19415257.2014.961094
Thompson, N., & Pascal, J. (2012). Developing critically reflective practice. Reflective Practice, 13, 311-325.
Tondeur, J., Scherer, R., Baran, E., Siddiq, F., Valtonen, T. & Sointu, E. (2019). Teacher educators as gatekeepers: Preparing the next generation of teachers for technology integration in education. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1189–1209. https://doi.org/10.1111/bjet.12748
Weber, K. E., Gold, B., Prilop, C. N. & Kleinknecht, M. (2018). Promoting pre-service teachers’ professional vision of classroom management during practical school training: Effects of a structured online- and video-based self-reflection and feedback intervention. Teaching and Teacher Education, 76, 39–49. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.08.008
Wood, E., Mueller, J., Willoughby, T., Specht, J., & Deyoung, T. (2005). Teachers’ perceptions: Barriers and supports to using technology in the classroom. Education, Communication & Information, 5(2), 183-206.
Yurkofsky, M. M., Blum-Smith, S., & Brennan, K. (2019). Expanding outcomes: Exploring varied conceptions of teacher learning in an online professional development experience. Teaching and Teacher Education, 82, 1–13. https://doi.org/ 10.1016/j.tate.2019.03.002
Zeichner, K. M., & Liston, D. P. (1996). Reflective teaching: An introduction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.