اثربخشی آموزش تلفیقی بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس عربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، همدان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، همدان، ایران

3 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی بر خوپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس عربی بود. روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کنگاور بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 40 دانش‌آموز به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه‌های خودپنداره (SCQ) کارزل راجرز و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2005) بود که پایایی پرسش­نامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب  79/0 و 75/0 به دست آمد و روایی آن‌ها نیز با کمک اساتید روان‌شناسی و مختصصین حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری spss ورژن 24 در بخش تحلیل توصیفی (واریانس، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس یک متغیره) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش تلفیقی تأثیر معناداری بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی و مؤلفه­های آن­ها در دانش‌آموزان داشته است(01/0>p). همچنین نتایج پژوهش نشان داد روش آموزش تلفیقی سبب افزایش خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان شد. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود که در جهت افزایش استفاده از روش آموزش تلفیقی به منظور بهبود سایر عوامل روان­شناختی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Blended Learning on Students’ Self-concept and Academic Enthusiasm in Arabic Course

نویسندگان [English]

  • mahdi Torkshavand 1
  • morteza shahmoradi 2
  • majid sharifi rahnemo 3
  • saeid sharifi rahnemo 4
1 Department of Arabic Language and Literature, Sayyed jamaleddin Asadabadi University, Hamadan, Iran
2 Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Department of Educational Science, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

This research was designed to evaluate the impact of blended learning on students’ self-concept and academic engagement in Arabic course. The research methodology was a quasi-experiment study of a pre-test and post-test type with two groups. The study’s statistical population included all students of the upper secondary of the city of Kangavar, of which, 40 students were chosen as the research sample using the cluster sampling method. The research tools included the Self-Concept Questionnaire (SCQ) developed by Carl Rogers and the Academic Engagement Scale developed by Schaufeli et al. (2002). The reliability rates of the questionnaires were obtained using Cronbach’s alpha as 0.79 and 0.75, respectively. Their validities were also measured with the help of psychology professors and specialists in the fields of educational sciences and psychology and were approved after the necessary evaluations. The SPSS statistical analysis software, Ver. 24 was used to analyze the data in the descriptive analysis section (variance, standard deviation, skewness, and kurtosis) and the inferential analysis section (one-variable covariance analysis). The research findings revealed the significant impact of blended learning on students’ self-concept and academic engagement and their components (p < 0.01). The study results also showed that the blended learning (education) method enhanced the students’ self-concept and academic engagement. Hence, it was suggested to plan necessary measures to increase the use of the blended learning method aimed at improving other psychological factors of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning (education)
  • Self-concept
  • Academic engagement
  • Students
  • Arabic course
آقاجانی سیف الله، نریمانی محمد؛ آسیائی، مریم(1387). مقایسه هوش هیجانی و خودپنداره دانش‎آموزان تیزهوش و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی. ۸ (۳) :۳۱۷-۳۲۳.
احمدی, غلامعلی, نخستین روحی, ندا. (1393). بررسی تمایز یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به چهره) در آموزش ریاضی. روان شناسی مدرسه و آموزشگاه, 3(2), 7-26.
البرزی, ژیلا, دشت بزرگی, بهمن. (1397). بررسی مقایسه‌ای خودپنداره دانشجویان رشته‌های مختلف شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری مامایی اهواز. مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 9(4), 243-253.
بهادری خسروشاهی، جعفر. (1397). اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش­آموزان دوره دوم متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه‌درسی، 13(49)، 174-151.
سراجی، فرهاد(1393). ارزشیابی در فضای مجازی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
سراجی، فرهاد(1394). برنامه درسی مجازی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
سراجی، فرهاد؛ عطاران، محمد و علی عسگری(1386). ویژگی­های طرح برنامه درسی دانشگاه­های مجازی ایران و مقایسه آن با طرح الگوی طرح برنامه درسی مجازی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، 14(4)، 97-118.
سعید، نسیم. (1398). تأثیر یادگیری تلفیقی بر خودتعیین گری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان. رویکردهای نوین آموزشی، دوره 14، شماره 2، 86-67.
شریفی رهنمو سعید، سراجی فرهاد، خاکباز عظیمه سادات. شناسایی ابزارهای الکترونیکی برای پرورش مهارت‌های یادگیری خودرهیاب در برنامه درسی دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۴۰۱; ۲۲ (1) :۲۷۱-۲۸۵
صفری، هدیه؛ جناآبادی، حسین؛ سلم‌آبادی، مجتبی؛ عاسی، امیر. (1394). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس هوش معنوی و سرسختی روان‌شناختی. فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 12-7.
عمادی، سید رسول؛ وکیلی فرد، امیررضا؛ فرخنده، یونس. (1397). تأثیر آموزش به شیوة معمول و تلفیقی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی‌آموزان غیر ایرانی. فصلنام علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا(س)، 10(28)، 241-220.
غفاریان، حدیثه؛ خیاطان، فلور. (تأثیر آموزش درمان مبتنی بر شفقت در خودپنداره و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دوره اول دبیرستان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 19(1)، 36-26.
کاهه، مهران؛ وامقی، مهشید؛ فروغان، مهشید؛ بخشی، عنایت‌اله؛ بختیاری، وحید. (1397). رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه‌های شهر تهران. فصلنامه سالمند، 13(1)، 37-31.
ناعمی, زهره, ناعمی, علی محمد. (1397). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی در برنامةدرسی زبان عربی. پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی, 8(2), 665-691.
نجفی، حسین. (1396). رابطه بین ابعاد و شاخص­های آموزش تلفیقی و کیفیت بخشی به یادگیری در دانشگاه پیام نور. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(4)، 80-59.
نعامی, عبدالزهرا, پیریایی, صالحه. (1391). رابطۀ ابعاد انگیزش ‌تحصیلی با اشتیاق ‌تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز. پژوهش در نظام­های آموزشی, 6(16), 29-42.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J. S., & Pagani, L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of adolescence, 32(3), 651-670.‏
Aretakis, M. T., Ceballo, R., Suarez, G. A., & Camacho, T. C. (2015). Investigating the immigrant paradox and Latino adolescents’ academic attitudes. Journal of Latina/o Psychology, 3(1), 56.‏
Baglien, V .G. (2009). Implementation of blended instruction: A case study of secondary Family and Consumer Sciences (PhD thesis). Lowa State University, Iowa, USA
Bakker, A. B., & Oerlemans, W. (2011). Subjective well-being in organizations. The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 49, 178-189.‏
Bang, S. Y. (2018). The effects of critical thinking disposition, clinical performance ability and self-concept of nursing profession in nursing students on self leadership. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 19(12), 825-835.
Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. John Wiley & Sons.‏
Closson, L. M., & Boutilier, R. R. (2017). Perfectionism, academic engagement, and procrastination among undergraduates: The moderating role of honors student status. Learning and Individual Differences, 57, 157-162.
Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley & Sons.‏
Habibi, A., Nikpour, S., Seyedoshohadaei, M., & Haghani, H. (2006). Health promoting behaviors and its related factors in elderly. Iran journal of nursing, 19(47), 35-48.‏
Karimi, A. (2004). Instruction discourages creativity. Management in Education, 3(2), 57-61.
Lighthill, B. (2023). Integrated Education. In Integrated Education and Learning (pp. 51-71). Cham: Springer International Publishing.
Mahmood, L. P. (2020). The Effect of Blended Education on According to the MOODEL and GOOGLE MEET Program on The Students Academic Self-Concept, Behavioral Problems and Executive Functions in Selected Private Universities in Kurdistan. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(12), 399-411.‏
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25(1), 92-104.‏
Prestridge, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. Computers & Education, 58(1), 449-458.
Rombout, F., Schuitema, J. A., & Volman, M. L. L. (2022). Teaching strategies for value-loaded critical thinking in philosophy classroom dialogues. Thinking Skills and Creativity, 43, 100991.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Baker, A. B. (2002). “The measurement of engagement and burnout”. Journal of happiness, 3(1), 71-92.
Setiyani, R., Lianingsih, S., & Susilowati, N. (2020). Using the Blended Learning to Enhance Students’ Engagement and Learning Experience in Taxation. KnE Social Sciences, 397-408.‏
Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, R. H., & Dzahir, N. F. M. (2014). The relationship between lecturers’ teaching style and students’ academic engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 118, 10-20.
Soma, P., & Reynold, J. (2014). The pains and gains of blended learning social constructivist perspectives. Education + Training, 56(4), 254 - 270.
Spinath, B. (2012). Academic achievement.Encyclopedia of Human Behavior (Second Edition), 1–8
Subekti AS.(2022) L2 learning online: Self-directed learning and gender influence in Indonesian university students. JEES (Journal of English Educators Society).;7(1).21-38.
Supriyadi, A., Desy, D., Suharyat, Y., Santosa, T. A., & Sofianora, A. (2023). The Effectiveness of STEM-Integrated Blended Learning on Indonesia Student Scientific Literacy: A Meta-analysis. International Journal of Education and Literature, 2(1), 41-48.
Torrence, D. (1993). Motivating Trainees to Learn. Training & Development, 47 (3): 55-59.
Turi, DM (2012). The Relationship between student engagement and the development of character in mission driven faith based colleges and universities, USA: Seton Hall University.
Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 295-302.
Wong, L., Tatnall, A., & Burgess, S. (2014). A framework for investigating blended learning effectiveness. Education+ Training.‏ López-Pérez MV, Pérez-López MC, Rodríguez- Ariza L. Blended learning in higher education: Students’ perceptions and their relation to outcomes. Computers & Education. 2011;56(3):818-26.