کلیدواژه‌ها = زبان روسی
ارزیابی کیفیت و شایستگی‏های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 100-119

10.22059/jflr.2019.287053.663

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سیده ندا موسوی؛ معصومه معتمدنیا؛ میمنت عابدینی بلترک


بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-268

10.22059/jflr.2019.257765.510

شلیر ابراهیم شریفی؛ علیرضا ولی پور


ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 177-185

10.22059/jflr.2013.53769

علیرضا ولی پور؛ محمدجواد آهسته


بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 67-79

آبتین گلکار؛ میریلا احمدی؛ سیده مهنا سیدآقایی رضایی