بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان روسی، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
توجه به‌فرهنگ محور بودن زبان، یکی از نکات کلیدی در آموزش زبان خارجی است. نقش زبان در انتقال فرهنگ آنچنان آشکارست که هیچ زبانی بدون فرهنگ، نمی‌تواند پایدار باشد. زبان و فرهنگ به‌هم وابسته‌اند و توانایی هر زبان‌آموز در یادگیری زبان، به‌سطح آگاهی و تسلط وی بر فرهنگ وابسته است. بی‌توجهی به‌فاکتورهای فرهنگی زبان، بروز خطای زبان‌شناختی را درپی دارد. پایدارهای مقایسه‌ای لایه‌ای پرکاربرد در سطح اصطلاحات و تعبیرات زبان‌اند و آینۀ تمام‌نمای اندیشه‌ورزی و شناخت گویشوران زبان و رمزینه‌های فرهنگی‌اند. بی‌توجهی به‌این لایۀ زایا و پرکاربرد زبانی و رمزینه‌های فرهنگی تعریف‌شده در آن‌ها باعث ایجاد تداخل زبانی- فرهنگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مقایسه‌ای- تحلیلی و طراحی یک آزمون، میزان آشنایی دانشجویان ایرانی رشتۀ زبان روسی را در شناخت این واحدهای زبانی و تسلط بر آن‌ها بررسی و بر اساس نتایج به‌دست آمده، راهکارهایی ارائه شود.
کلیدواژه:
زبانشناسی فرهنگی، تداخل زبانی- فرهنگی، رمزینۀ فرهنگی، پایدار مقایسه‌ای، معیار- نماد، زبان فارسی، زبان روسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Linguistic-Cultural Interference in the Application of Stable Comparisons

نویسندگان [English]

  • shler Ebrahimsharifi 1
  • alireza valipour 2
1 Department of Russian language, Tehran University
2 Professor of Department of Russian language, Tehran University
چکیده [English]

Paying attention to the culture-centered feature of language is a key point in the foreign language teaching. Language is a tool for transmitting culture, and at the same time, no language survives without culture. Language and culture are interrelated, and individual’s ability to learn a language is to a great extent dependent on his/her understanding level or his mastery of the culture. The lack of paying attention to the cultural aspects of language leads to the linguistic mistakes. As a highly-applied layer, the stable comparisons has been placed at the phraseological level of language, completely reflects the speakers’ viewpoints and cognition, and contains cultural codes. Ignoring this generative and highly applied linguistic layer and cultural codes defined therein will bring about linguistic-cultural interference. Using a comparative-analytic method as well as designating and administering a test, this study endeavors to investigate the ability of Iranian students of Russian Language in the recognition and mastery of this linguistic units and to further present some implications based on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural linguistics
  • linguistic-cultural interference
  • cultural code
  • stable comparison
  • standard -symbol
  • Persian language
  • Russian language
منابع
ابراهیم شریفی، شلیر، بررسی جنب ههای فرهنگی مقایسات پایدار در زبانهای روسی و فارس ی: با
. محوریت انسان، پایاننامة دکتری، دانشگاه تهران، 1395
. ذوالفقاری، حسن، فرهنگ بزرگ ضرب المث لهای فارسی، تهران: نشر علم، 1392
Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство
языка: учебное пособие, М.: Флинта, Наука, 2010.-224С.
Бердичевский А. Л., Гиниатуллин И. А., Лысакова И. П., Пассов Е. И. Методика
межкультурного образования средствами русского языка как иностранного :
кн. для преподавателя / под ред. проф. А. Л. Бердичевского. М. : Русский язык,
2011.
Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография, М.: РУДН,
1997. 331 с.
Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной
коммуникации: Учебник для вузов /Под ред. А.П. Садохина. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. - 352 с.
Красных В. В.Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М., 2001, с. 232.
Лингвистический энциклопедический словарь[Электронный ресурс]: коллектив
авторов; гл. ред. В. Н. Ярцева , 1990.- URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
1312351
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Большой словарь русских народных сравнений/ под
общей редакцией В.М. Мокиенко, М.: ЗАО« ОЛМА Медиа Групп», 2008. 800с.
Огольцев В.М., Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-
антономический), М.: ООО«Русские словари»: «ООО Издательство Астрель»:
ООО«Издательство АСТ», 2001. 800с.
Полуяхтова С.В. Феномен интерференция в иноязычной профессиональной
межкультурной коммуникации// Педагогическое образование в России. Вып.
№ 1. 2012. С. 108-111.
بررسی تداخل زبانی- فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایس های 267
Ройзензон Л.И., Ройзензон С.И. Некоторые соображения о сравнительном
изучении фразеологии (на материале устойчивых компаративных оборотов
восточных языков) // Вопросы фразеологии и грамматического строя языков.
Ташкент, 1967. С. 110- 114.
Тимачев П.В. Лингвокультурная интерференция как коммуникативная помеха: на
материале английского языка . Автореф. дисс. ... кан. филол. наук. Волгоград,
2005.
Шаховский В. И. Литературный интекст как ключ к культурной памяти
российского социума (на материале публикаций А. Минина) // Политическая
лингвистика. Екатеринбург. 2008. Вып. 2 (25). С. 115-125.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 255-268