کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 399-422

10.22059/jflr.2019.275980.605

پردیس پرویزی؛ پردیس پرویزی


بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-268

10.22059/jflr.2019.257765.510

شلیر ابراهیم شریفی؛ علیرضا ولی پور


عملگرهای ناقص ساز در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 269-298

10.22059/jflr.2019.254969.490

رحمان ویسی حصار؛ حبیب سلیمانی


مطالعة تطبیقی ضمایر شخصی در فارسی و ژاپنی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 201-242

10.22059/jflr.2013.57271

زهرا صالحی؛ نگار داوری اردکانی