تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 همکاری با دانشگاه تهران به منظور انجام فرآیند جذب هیئت علمی

2 زبان اسپانیایی از گروه سایر زبانها، دانشکده زبان و ادبیات خارجی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به خطاهای رایج در کاربرد حرف تعریف معین در زبان اسپانیایی می‌پردازد، عنصری که می‌تواند اسم را معرفه ‌کند، دارای ارزش ملکی باشد، اسم‌ساز بوده یا هستۀ گروه اسمی باشد و همچنین با توجه به نیت گوینده و محیط مشترک با شنونده حذف شود. برخلاف زبان اسپانیایی، در فارسی حرف تعریفی با چنین ارزش‌هایی وجود ندارد و عناصر دیگری به جای حرف تعریف معین اسپانیایی این ویژگی‌ها را به عهده دارند. در این تحقیق ابتدا مطالعه‌ای بر حرف تعریف معین در زبان اسپانیایی خواهیم داشت و سپس با بررسی خطاها در این زمینه، مکانیسم‌های جایگزین آن را در زبان فارسی بیان می‌کنیم. روش تحقیق در این جستار بر اساس تجزیه و تحلیل خطاهای زبان‌آموزان و داده‌های آماری است. این داده‌ها حاصل پرسشنامه‌ای است که توسط زبان‌آموزان ایرانی در سطوح مختلف آشنایی با زبان اسپانیایی تکمیل شده است که نشان دهنده تعداد بالای خطاهای زبان‌آموزان در استفاده از حرف تعریف معین اسپانیایی در گروه اسمی می‌باشد. هدف از این تحقیق ارائه راه‌کارهایی برای کمک به فراگیری زبان اسپانیایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of common mistakes in learning the Spanish Language

نویسندگان [English]

  • Pardis Parvizi 1
  • Pardis Parvizi 2
1
2 Spanish Department, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University Of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

We will examine common mistakes in the use of the definite article in Spanish. This element can play different roles such that it can denote noun, can have a possessive value, can make nouns, or can be the nucleus of nominal group, and can be deleted based on the speaker’s intention and the common context with the listener. Unlike Spanish, definite article with such values do not exist in Persian; yet other elements instead of definite article in Spanish bear the responsibility in to express these characteristics in Persian. We study definite article in Spanish and we analyze the mechanisms of its replacement in Persian. The methodology is based on the analysis of learners' errors and statistical data. The data is the result of a questionnaire answered by Iranian students at different levels of familiarity with Spanish which indicate a high percentage of errors in Iranian learners when using definite article of Spanish in the nominal group. The goal of this research is to introduce ways to help learn Spanish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Analysis
  • Applied linguistics
  • Language Teaching
  • Definite Article
  • Spanish language
  • Persian language
  • Second language
Álvarez Martínez, Ma. Á. (1986): El artículo como unidad funcional en el español de
hoy. Gredos, Madrid, 1ª ed.
Alonso, A. (1933): “Estilística y gramática del artículo en español” en: Estudios
Lingüísticos (Temas españoles). Gredos, Madrid, 3ª ed., (1967); págs.125-160.
Ariza Viguera, M. (1998): “Comentario en morfosintaxis histórica” en El comentario
filológico de textos. Arco Libros, S. L., 2ª ed. Madrid, (2002); págs. 32-59.
Bally, Ch. (1944): Linguistique générale et linguistique française. Francke, Berna, 2ª
ed., (1965).
Belletti, A. y Rizzi, L. (1987): “Los verbos psicológicos y la teoría temática􀀂” en: V.
Demonte y M. Fernández Lagunilla: Sintaxis de las lenguas románicas. El arquero,
Madrid, págs. 60-120.
Bello, A. (1847): Gramática de la lengua Castellana (destinado al uso de los
americanos). Con las notas de Rufino José Cuervo. EDAF, Madrid, (1982).
Bosque, I. (1996): “Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados.
Repaso y Balance” en: I. Bosque: El sustantivo sin determinación, la ausencia de
determinante en la lengua española. Visor Libros, S.L., Madrid; págs. 13-119.
Demonte, V. (2000): Gramática Descriptiva de la Lengua Española (sintaxis básica de
las clases de las palabras), volumen I. Espasa Calpe, Madrid; págs. 973-1023.
Carme Picallo, M. y Rigau, G. (1999): “El posesivo y las relaciones posesivas” en: I.
Bosque y V. Demonte: Gramática Descriptiva de la Lengua Española (sintaxis
básica de las clases de las palabras), volumen I. Espasa Calpe, Madrid, (2000);
págs. 973-1023.
Comrie, B. (1987): The World's Major Languages. Croom Helm.
422 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 2، تابستان 1398
Corder, P. (1967): “The Significance of Learner's Errors”, en International Review of
Applied Linguistics, núm. 5.4, pp. 161-170.
D’Aquino, A. (2016): ¡De los errores se aprende! La corrección como instrumento
didáctico. Didáctica de la Lengua y de la Literatura; pág. 7-13, 71.
Durán, R. (2011): Guidelines for Error Correction in the EFL Classroom. En S. House
(Coord.). Investigación, innovación y buenas prácticas. (pp. 61- 67). Barcelona:
Graó.
Fernández López, S. (1991). Análisis de errores e interlenguas en el aprendizaje del
español, como lengua extranjera, Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid.
Guivi, H. A. y Anvari, A. (1988): Dastūre zabāne fārsi (2). Entešārāt Moaseseye
Farhanguie Fātemi. čāpe sewom (3), Tehran. [Gramática de la lengua persa (2).
Editorial Instituto cultural Fātemi. 3ª ed., Teherán, (2007)].
Instituto Cervantes (2017): “El español: una lengua viva. Informe 2017”, Disponible
en:https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_20
17.pdf. Fecha de consulta: 04/04/2019; pág. 10.
Lado, R. (1957): Linguistics across Cultures. Ann Arbor, University of Michigan Press.
Leonetti, M. (1999): “El Artículo” en: I. Bosque y V. Demonte: Gramática Descriptiva
de la Lengua Española (sintaxis básica de las clases de las palabras), volumen I.
Espasa Calpe, Madrid, (2000); págs. 787-890.
Māhūtiān, Š. (1999): Dastūre zabāne fārsi az didgāhe rade-šenāsi. Tarŷome-ye M.
Samāey. Entešārāte Našre Markaz; Čāpe panŷom (5), Tehran. [Gramática de la
lengua persa, desde el perspectivo de tipología lingüística. Traducido por M.
Samāey. Editorial Našre Markaz, 5ª ed., 2008].
Moreno Fernández, F., (2007) Didácticas del Español/LE "La lingüística contrastiva
como herramienta para la enseñanza de lenguas" - Arco Libros, S. L., 2ª ed. Madrid
págs. 12-30.
Morimoto, Y. (2011): El artículo en español, Madrid: Edhasa (Castalia).
Parvizi, P. (2013): Estudio de las causas de los errores de los alumnos iraníes en el uso
del artículo en español. N° (2), otoño e invierno 2013. Revista de la Universidad de
Teherán.
Real Academia Española (2009): El artículo (I). Clases de artículos. Usos del artículo
determinado. En Nueva Gramática de la Lengua Española. Morfología Sintaxis I.
Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 1023-1086.
Saito, A. (2005): Análisis de errores en la expresión escrita de los estudiantes japoneses.
Memoria de máster. Universidad de Salamanca