بررسی مقایسه ای برخی از ضرب المثل های پرکاربرد در زبان های فارسی واسپانیایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 اسپانیایی_ دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

2 گروه اسپانیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارحی دانشکاه نهران

3 کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

چکیده

دو ویژگی خاص و منحصر بفردزبان، یعنی عبارت پردازی و چینش واژگان در کنار یکدیگر باعث بوجود آمدن بار معنایی می شود که درک معنا نه فقط برای آنهایی که یک زبان دوم را یاد می گیرند، بلکه برای آنهایی که به این زبان صحبت می کنند، مشکل و یا حتی غیرممکن شود. ضرب المثل ها علیرغم تمایزات فرهنگی، جغرافیایی و زبانیتشابهاتی در زبان های مختلف دارند.
نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا به بررسی و مقایسه صوری و معنایی واژه های حاکم بر ضرب المثل های پرکاربرد در زبان فارسی بر اساس کتاب امثال و حکم استاد بزرگوار مهدی پرتوی آملی و معادل کاربردی آنها در زبان اسپانیایی بپردازد.هدف از این مقایسه بررسی شباهت ها و تمایزات ساختار های ضرب المثل های از نقطه نظر شیوه بیان در هر دو زبان و نیز مطالعه واژه هایی که به کرات در ضرب المثل ها در هر دو زبان استفاده شده اند.

واژه های کلیدی: ضرب المثل، بارمعنائی، بسامد، زبان فارسی، زبان اسپانیایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of some expressions in Spanish and Farsi languages

نویسندگان [English]

  • ali feizollahi 1
  • ali feizollahi 2
  • nasrin gandomi 3
1 Spanish dept.- faculty of foreign languages- university of tehran
2 Spanish department of the Faculty of Foreign Languages and Litterateurs- University of Tehran
3 MA in General Linguistics
چکیده [English]

The two main characteristics of phraseological expressions, fixation and idiomaticity, not only can make the speaker who learns a language have difficulty in understanding the meaning, but also for native speakers, since the context in which they are used not always facilitate the translation. the expressions that are considered as a cultural and idiomatical characteristic of any languages and societies are not only an exception but they are a sum example of this kind of languages and cultures discrepancies. Meanwhile we sometimes observe that despite of cultural, geographical and languages discrepancies there are similitudes in some of the expressions and their usage. Therefore, this work focuses from the formal and semantic point of view in the comparative study of some daily used Spanish expressions and their equivalents in Farsi; The purpose of this comparison is to observe the differences and similarities in the way of making phraseological expressions in both languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantics
  • Farsi language
  • Spanish language
  • fixation
  • idiomatic
آذر یزدی، مهدی، قص ههای تازه از کتا بهای کهن. انتشارات اشرفی، 1372
پرتوی آملی، مهدی، ریش ههای تاریخی امثال و حکم. جلد اول، انتشارات سنایی، 1378
1378 . ریش ههای تاریخی امثال و حکم. جلد دوم، انتشارات سنایی، ،___________
شجاع رضوی، سعیده، زبان شناسی و سبک شناسی در ادبیات و ادبیات عام ه، انتشارات اردشیر، مشهد،
.1377
معین، محمد، فرهنگ فارسی. امیرکبیر. 1378
CASTILLO CARBALLO, M.A. (1997) “El concepto de unidad fraseológica” En Revista
Lexicografia, pp.67-79
DICCIONARIO DE REDES. (2012), España
ZAMORA, F. (1993) “Expresiones fraseológicas en una variedad del español estándar”,
pp. 347-357