موضوعات = مطالعات زبان شناسی کاربردی
شاخص خوانایی و پیچیدگی متنی در کتاب‌‌های زبان انگلیسی دبیرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.336999.928

محمد عبداللهی گیلانی


بررسی تطبیقی توالی صفت/مبنای مقایسه و همبستگی آن با توالی مفعول/فعل در گونه‌های تالشی و گیلکی بر اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2021.333670.909

فریناز نصیری زیبا؛ ندا هدایت؛ نسیم گل آقایی؛ اندیشه صنیعی


تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.334832.924

الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ محمد حسین رمضان کیایی؛ علی کریمی فیروز جایی