موضوعات = مطالعات زبان شناسی کاربردی
تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-130

10.22059/jflr.2022.334832.924

الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ علی کریمی فیروز جایی؛ محمد حسین رمضان کیایی