بررسی تحقق کنشهای گفتارعذرخواهانه و راهبردهای ادب در بین زبان آموزان ایرانی در حال فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) با سطح مهارت متوسط رو به پایین و پیشرفته

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 گروه زبانهای خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

3 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تهران ، ایران

10.22059/jflr.2021.318367.809

چکیده

رسیدن به سطح بالایی از مهارت، آرزوی غایی تمامی زبان­آموزان بوده و به­ کار بردن عذرخواهی و ادب نیز به صورت مستمر با سطح مهارت زبان فرد مرتبط می­باشد. به سبب اهمیت کنش­های گفتاری، راهبردهای ادب و سطح مهارت زبان، این تحقیق بر بررسی تحقق کنش­های گفتار عذرخواهانه و راهبردهای ادب در بین زبان­آموزان ایرانی که در حال فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی(EFL) هستند، متمرکز گردیده تا به­کارگیری راهبردهای عذرخواهی و ادب را میان زبان­آموزان سطح متوسط رو به پایین و پیشرفته مقایسه کند. برای دستیابی به این هدف، 320 نفر از بین 390 زبان­آموز EFL که آزمون دانش زبان انگلیسی را پشت سر گذاشته بودند انتخاب گردیده و سپس به سطوح متوسط رو به پایین و پیشرفته تقسیم­بندی شدند. یافته­های این تحقیق، تفاوتهای عمده­ای را در تحقق کنش­های گفتار عذرخواهانه و راهبردهای ادب آشکار نمود. زبان­آموزان پیشرفته در مقایسه با زبان­آموزان متوسط رو به پایین، به کار بردن اشکال پیچیده­تر و غیرمستقیم­تری از کنش­های گفتار عذرخواهانه را ترجیح داده و همچنین به استفاده از ادب منفی و روش­های خاموش تمایل بیشتری نشان دادند. از سوی دیگر، زبان­آموزان سطح متوسط رو به پایین، از اشکال ساده و صریح­تر عذرخواهی و ادب استفاده نمودند. می­توان نتیجه گرفت که همگام با رشد سطح علمی زبان­آموزان در وادی زبان هدف و نزدیک­تر شدن زبان­آموزان به این زبان، آنها به به­کارگیری کنش­های گفتاری پیچیده­تر علاقمند و به راهبردها و کنش­های گفتاری بومیِ زبان هدف، نزدیک­تر می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Realization of Apology Speech Acts and Politeness Strategies among Iranian EFL Learners of Lower-Intermediate and Advanced Levels of Proficiency

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khomeijani Farahani 1
  • Enayat A. Shabani 2
  • Narges Bahrami 3
1 Department of English Language and Literature, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Department of Foreign Languages, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran
3 Department of English Language and Literature, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Gaining a high level of proficiency is the ultimate aspiration of all language learners, and the use of apology and politeness strategies is consistently associated with the levels of language proficiency. Owing to the significance of speech acts, politeness strategies, and level of proficiency, this study aimed to investigate the realization of apology speech acts and politeness strategies among Iranian EFL learners to examine and compare the lower-intermediate and advanced learners’ use of apology and politeness strategies. To achieve this goal, 320 learners were selected out of 390 EFL learners who took a test of English language proficiency and were then divided into lower-intermediate and advanced levels. The findings of the study revealed significant differences between lower-intermediate and advanced Iranian EFL learners in the realization of the speech act of apology and politeness strategies. Advanced learners preferred to use more indirect and complicated forms of apology speech acts and tended to apply negative politeness and off-record strategies more than the lower-intermediate learners did. However, lower-intermediate learners preferred to use simple and more direct forms of apology and politeness strategies. It can be concluded that as learners increase their knowledge in the target language, and as their interlanguages get closer to the target language, they tend to apply more complicated and native-like speech acts and strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language proficiency
  • Competence
  • Speech acts
  • Apology strategies
  • Politeness strategies
Al-Sallal, R., & Ahmed, M.(2020).Gender differences in using apology strategies in Jordanain Spoken Arabic. International Journal of English Linguistics,10(6).https://doi.org/10.5539/ijel.v10n6p54.
AssadiAidinlou, N., Tina, F., & MoaiyediBonab, V.(2012).An Investigation of Politeness Strategies among Iranian EFL Learners in Producing Written Requests. Journal of Basic and Applied Scientific Research,2(11), 11322-11329.
Allami, H., &  Boustani, N. (2017). Iranian EFL learners' awareness of (im)politeness strategies in English. Journal of Research in Applied Linguistic,8(1),89-108. http://doi.org/10.22055/RALS.2017.12614.
Alzeebaree, Y.,  & Yuvaz, M. (2017). Realization of the speech acts of request and apology by Middle Eastern EFL learners. Eurasia Journal,13(11),7313-7327. https://doi.org/10.12973/ejmste/79603.
Arghamiri, A., & Sadighi, F.(2013).The Impact of metalinguistic knowledge and proficiency level on  pragmatic competence of Iranian EFL learners. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 4(1),181-192.
Bergman, M., & Kasper, G.(1993). Perception and performance in native and nonnative apology. New York, NY: Oxford University Press.
Blum-Kulka, S., House, J., and Kasper, G.(Eds.)(1989).Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. Norwood, NJ: Ablex.
Brown, P., & Levinson, S.(1987). Politeness: Some universals in language use. Cambridge, Cambridge University Press.
Cohen, A.D., & Olshtain, E.(1981).Developing a measure of socio-cultural competence: The case of apology. Language Learning, 31, 113-134.
Dozie, CH.P.,& Otagburuagu, E.J.(2019). Apology and linguistics politeness strategies in English among Igbo native speakers in Nigeria: An inter-language study. Advances in Language and Literary Studies,10(5),1-9.https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.10n.5p.1
Eisenstein, M., & Bidman, J.(1986). Very appreciate: Expressions of gratitude by native and non-native speakers of American English. Applied Linguistic,7,167-185.
Farashiyan, A., & Hua, T. K.(2012). A cross-cultural comparative study of gratitude strategies between Iranian and Malaysian postgraduate students. Asian Social Science, 8(7),139.
Garcia, P. (2004). Pragmatic comprehension of high and low level language learners. TESL-EJ,8(2).
Ghanbari, H., Jamalinesari, A., Gowhary, H., &Azizifar, A.(2014). Investigating apology strategy Among male and female Kurdish bilinguals at Ilam. Procedia-Social Behavioral Sciences,190,477-484. 
Hymes, D. (1972). On communicative competence. Harmondsworth: Penguin Books.
Istifçi, I. & Kampusu, Y.(2009).The use of apologies by EFL learners. English Language Teaching, 2(30),15-25.
Jianda, L.(2007).Developing a pragmatics test for Chinese EFL learners. Language Testing,              24,391-415.
Khodareza, M., & Lotfi, A.R.(2013).Interlanguage pragmatic development: The effect of formal ins-truction on Iranian EFL learners' interpretation and use of speech act of apology. Asian Journal of Sciences and Humanities,2(2),99-104.
Martinez-Flor, A., &Uso-Juan, E.(2008).Teaching intercultural communication competence through the four skills. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 2,157-170.
Mirzaei, H. & Allami, H.(2018).(Im)politeness strategies and use of discourse markers. Cogent Arts and humanities,5(1), 14-27.
Ranjbar, H., & Sadeghoghli, H.(2017). Politeness in a foreign language context: A case of extrovert and introvert EFL learners. Journal of Applied Linguistic and Language Research,4(6), 234-240.
Tabatabaei, S., & Farnia, M.(2015). Learner’s English proficiency and their pragmatic competence of refusal speech acts. English Proficiency and Pragmatics,3(1),53-76.
Tajeddin, Z., Alemi, M., & Razzaghi, S.(2014). Cross-cultural perceptions of impoliteness by native English speakers and EFL learners: The case of apology speech act. Intercultural Communication Research,10,1-24.
Tillett, B., & Bruder, M.N.  (1985). Speaking naturally. Cambridge: Cambridge University Press.
Tunçel, R.(1999). Speech act realization of Turkish EFL learners: A study on apologizing and thanking. (Unpublished PhD Dissertation). Eskiehir: Anadol Üniversitjesi, SBE.
Wegner, C., Minnaert, L., & Strehlke, F.(2013). The importance of learning strategies and how the project ‘Kolumbus-Kids’ promotes them successfully. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(3),137-143.
Xu, W., Case, R.E., & Wang,Y.(2009). Pragmatic and grammatical competence, length of residence, and overall l2 proficiency. System, 37(2), 205-216.
 
شاهسوار،محبوبه.،علوی، سید محمد.، نوروزی، محمد حسین (1397).ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش­های گفتاری عذرخواهی و درخواست. پژوهش­های زبانشناختی در زبانهای خارجی. 8(1)،187-205.
آذرپرند،سهراب (1392). بررسی ویژگی­های ساختاری مشترک در گفتارهای مؤدبانه زبان ژاپنی و فارسی. پژوهش­های زبانشناختی در زبانهای خارجی. 3(1)،45-60.