تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی-دانشگاه آزاد-تهران-ایران

2 دانشیار-زبانشناسی-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران-ایران

3 دانشیار-زبانشناسی-دانشگاه پیام‌نور-تهران-ایران.

4 استادیار-ادبیات ایتالیایی و انگلیسی- دانشگاه تهران-تهران-ایران

چکیده

یکی از مشکلات اصلی زبان‌آموزان در یادگیری زبان دوم، دستور زبان است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دستاوردهای رده‌شناسی زبان، یادگیری دستور زبان فارسی برای فارسی‌آموزان ایتالیایی تسهیل شود. بدین منظور، بر پایه‌ی مؤلفه-های رده‌شناسی ترتیبِ واژه، شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌شناختی زبان فارسی و زبان ایتالیایی معیار، تعیین گردید.

در مرحله بعد، بدون اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌شناسیِ دو زبان فارسی و ایتالیایی، نکات دستوری به آزمودنی‌ها، آموزش داده شد و سپس از آنها پیش‌آزمون به عمل آمد. آزمون دارای سه بخش بود. بخش اول: جملاتی از زبان ایتالیایی ارائه شد و آزمودنی‌ها می‌بایست که معادل آنها را از میان چهار گزینه انتخاب کنند. در بخش دوم: از آزمودنی‌ها خواسته شد که جملات ایتالیایی را به فارسی ترجمه کنند. در بخش سوم: آزمودنی‌ها یک متن ایتالیایی طراحی شده را به فارسی ترجمه کردند. در پایان، پس از گذشت مدت زمان مشخص، مجدداً نکات دستوری مدنظر این‌بار با تاکید بر تفاوت‌ها و شباهت‌های رده‌شناختی بین دو زبان فارسی و ایتالیایی به آزمودنی‌ها آموزش داده شد و سپس پس‌آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتیحه آزمون‌ها نشان داد که میانگین نمرات آزمودنی‌ها در پس‌آزمون از میانگین نمره‌های آنها در پیش‌آزمون بالاتر است. تحلیل آمار استنباطی نیز نشان داد که بین نمره‌ی آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون اختلاف معناداری وجود دارد. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که هرچه آگاهی فارسی‌آموزان ایتالیایی از شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌ای زبان فارسی و زبان ایتالیایی بیشتر باشد، یادگیری زبان فارسی برای آنها راحت‌تر و سریع‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Typological Awareness on Learning Persian for Italian Learners

نویسندگان [English]

  • elham akbari 1
  • Rezamorad Sahraee 2
  • Ali Karimi firooz jaee 3
  • Mohammadhossein R.Kiaei 4
1 Phd candidate – Linguistics Tehran - iran
2 associate professor of linguistics department _ Allameh Tabatabai University Tehran - iran
3 associate professor Faculty member of PNU Tehran - iran
4 associate professor of Italian language and literature - Tehran, Faculty of Foreign Languages and Literatures Tehran - iran
چکیده [English]

One of the main problems of second language learners is learning grammar. In this research, We have tried to facilitate learning Persian grammar for Italian learners learning Persian by using the achievements of linguistics typology. For this purpose, similarities and differences between Persian and Italian are determined using typological word order. For the next step, without pointing out typological similarities and differences of Persian and Italian, the grammatical points were taught to the participants and then they were tested (pre-test).the test was in three parts. In the first part, sentences were presented in Italian and the participants were asked to choose the correct equivalent among four choices. In the second part, the participants were asked to translate Italian sentences into Persian. In the third part of the test, the participants were asked to translate a designed Italian text into Persian. Finally, after a certain period of time, the grammatical points were taught to the participants considering typological differences and similarities between Persian and Italian. Finally, the test (post-test) was performed. Data analysis showed that the participants' mean scores in the post-test were higher than their mean scores in the pre-test. In addition, the analysis of inferential statistic shows that the difference is considerable which means that the independent variable, awareness of typological features of Persian and Italian, has an impact on dependent variable which is participants’ scores. Therefore, being aware of these features (similarities and differences) could help the Italian language learners to get a better score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • word order
  • parameter
  • language grammar
  • second language
البرزی ورکی، پرویز(1399). هم­گرایی و واگرایی فعل­های پیشوندی در زبانهای فارسی و آلمانی. پژوهشهای زبان­شناختی در زبانهای خارجی، دوره01 ،شماره0 ،بهار0911 ،از صفحه01تا 9.
ثمره، یدالله. (1369). تحلیلی بر رده­شناسی زبان: ویژگی­های رده­شناختی زبان فارسی. مجله زبان­شناسی.س7، ش1، صص80-61.
دبیرمقدم، محمد (1392). رده­شناسی زبانهای ایرانی. چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
رضاپور، ابراهیم. (1394). ترتیب واژه در سمنانی از منظر رده­شناسی زبان. جستارهای زبانی، 6( 5).
رضایی، والی.، بهرامی، فاطمه. (1394 ). مبانی رده­شناسی زبان. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رضایی، والی.، خیرخواه، محمد. (1394).  رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی. دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 41-58.
زمانی بهبهانی، امین (1396). تحلیل مقابله­ای ساخت نحوی و صرفی دو زبان فارسی و عربی: رویکردی در آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
زندی، بهمن(1385). روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) تهران:سمت.
الشاعر، ملهم، دبیرمقدم، محمد، صحرایی، رضامراد(1398). تأثیر استفاده از مؤلفه­های رده­شناسی ترتیبِ واژه­ی زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی­آموزان عرب زبان. رسالۀ دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
شکوهی علی­آبادی، مرضیه(1391). توصیف و آموزش بندهای موصولی فارسی در چارچوب برنامه­های درسی (پایان­نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی.
صحرائی، رضامراد(1399). زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم. چاپ اول، تهران، نشر نویسه فارسی.
صفایی اصل، اسماعیل. (1394).  رده­شناسی ترتیب واژه در زبان آذربایجانی. زبان­شناسی تطبیقی. س5، ش9، 186-163.
محمودوف، حسن. (1365). ترتیب توالی کلمات در جملات سادة دو ترکیبی فارسی. ترجمة احمد شفایی. مجلۀ زبا­­ن­شناسی،  3(1)، صص53-66.                  
واحدی لنگرودی، محمدمهدی. (1381). ترتیب اصلی کلمات در جمالت ساده و جفت­های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود. پژوهش زبانهای خارجی، 13 ،صص. 151-
Alborzi Verki, P. (2002) Morphological typology, foreign languages, university of tehran;12: 3-18. [In Persian]
Caffarel, A., Martin, J. R., & Matthiessen, C. M. (Eds.). (2004)
Comrie, B. (1989). »Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology«, 2nded, The University of Chicago Press.
Dabir Moghaddam, M.(2013). »Typology of Iranian languages«. Samt publications, Tehran. [In Persian]
Darzi. A. (1996). Word order, NP movement, and opacity conditions in persian. Ph.D. diss. University of Illinois at Urbana- Champaign.
Dryer, M. S. (2007a). »Word Order«.Language Typology and Syntactic Description, (2nd ed.) Volume I: Clause Structure, T. Shopen (Ed.), Cambridge: Cambridge University press, 61-130.
 Dryer, M. S. (1992). The Greenbergian word order correlations. Language 68, 81–138.
Frommer, P. R. (1981). Post-verbal phenomena in colloquial Persian syntax. Unpublished doctoral dissertation. University of Southern California.
Greenberg, J. H. (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. Universals of language, ed. by Joseph Greenberg, 73- 113Cambridge, MA: MIT Press.
Karimi, S. (1989). Aspects of persian syntax, specificity and the theory of grammar . Ph.D. diss. The University of Washignton.
Marashi, M. (1970). The persian verb: a partial description for pedagogical purposes . Ph.D. diss. The University of Texas.
Shokohi ali abadi, M. (2012) Description and teaching of Persian relative clauses: a syllabus design, M.A. Thesis, University of allameh tabatabai, Tehran. [In Persian]
Tabaian, H. (1974). Conjunction, relativization, and complementation in Persian. PhD dissertation. Northwestern University: Evanston
Vennemann, T. (1974b). »Theoretical word order studies: Results and problems«. Papiere zur Linguistik 7, 5-25.
Zamani Behbahani, A. (2017). »A contrastive analysis of Persian and Arabic: An approach in teaching Persian to non-Persian speakers«, M.A. Thesis in Teaching Persian to the speakers of other languages,University of shiraz. [In Persian]