حرکت‌شناسی زبان بدن در نهج‌البلاغه بر اساس نظریه «پُل اکمن و والس فریسن» با سه رویکرد «منشأ-رمزگذاری – کاربرد»

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه،‌ایران

2 دانشجو گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه،‌ایران

چکیده

نشانه‌های مورد استفادة ارتباطات مطمئناً محدود به زبان (زبان‌شناسی) نمی‌شود. بسیاری از مفاهیم به صورت غیرکلامی بیان می‌شوند. ارتباط غیرکلامی از حوزه‌های مطالعاتی جدید است که به بررسی و تجزیه و تحلیل پیام‌هایی می‌پردازد که افراد با رفتارهای غیرزبانی مانند: حالات چهره، تماس چشمی و ژست‌ها پیام را منتقل و به درک خواننده از متن کمک می‌کنند. «پل اکمن» و «والس فریسن» تحقیقاتی گسترده‌ را در زمینة فعالیّت‌های غیرکلامی انجام داده‌اند که هدف آنان، شناخت بهتر احساسات و رفتار افراد می‌باشد. آنان فعالیت‌های غیرکلامی را به سه طریق تحلیل کرده‌اند که عبارت‌اند از: 1. منشأ 2. رمزگذاری 3. کاربرد. منشأ؛ منبع هر عملی است که می‌تواند (ذاتی، ثابت‌گونه و آموزش فرهنگی) باشد. رمزگذاری؛ رابطة عمل با معنی آن است که می‌تواند (قراردادی، تصویری و غریزی) باشد. کاربرد؛ شامل میزان اطلاع‌رسانی رفتار غیرکلامی است که می‌تواند (ارتباطی، تعاملی و اطلاعاتی) باشد. این پژوهش با روش تحلیلی‌توصیفی بر اساس رویکردهای ذکر شده از «اکمن» و «فریسن» زبان بدن در نهج‌البلاغه را، اعم از؛ چهره، چشم، دست و حالت‌های لامسه‌، توصیف و مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصله از تحلیل نمودن نمونه‌های زبان بدن موجود در نهج‌البلاغه با نظریة «اکمن» و «فریسن»، نشان می‌دهد که ظرفیت نهج‌البلاغه چنان گنجایش دارد که می‌توان آن را با نظریه‌های نوین ارتباطات غیرکلامی مورد تحلیل و بررسی قرار داد و منشأ «زبان چهره»، که از بسامدی بالا در نهج‌البلاغه برخوردار است، ذاتی است و به‌صورت غریزی رمزگذاری شده و کاربرد آنها اطلاعاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of body language used in Nahj al-Balaghah based on Ackman and Frieson's theory: Source, encryption, and application

نویسندگان [English]

  • mohamadnabi ahmadi 1
  • zahra jalilian 2
1 Associate Professor of Arabic Language, university of Razi, Kermanshah, Iran
2 PhD Student of Arabic Language, university of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract

The signs in communication are not certainly limited to language. Many concepts are expressed non-verbally. Non-verbal communication is a new field of study that examines and analyzes messages in non-verbal behaviors, such as facial expressions, eye contact, and gestures, which people use to convey the message and help the reader understand it. Paul Ackman and Wallace Frieson have conducted extensive research on nonverbal activities aimed at better understanding people's feelings and behaviors. They have analyzed nonverbal activities in three ways: 1. Source 2. Encryption 3. Application. Source is the origin of every action and can be intrinsic, fixed, and of cultural educational nature. Encryption refers to the relation of action to meaning, and it can be conventional, visual, and instinctive. Application includes the amount of informational nonverbal behavior that can be communicative, interactive, and informational. This research is a descriptive-analytical method based on the approaches mentioned by Ackman and Friesen about body language in Nahj al-Balaghah through which facial expressions, movements of eyes and hands, and tactile gestures are examined and described. The results of analyzing examples of body language used in Nahj al-Balaghah based on Ackman and Frieson's theory show that Nahj al-Balaghah has such a high capacity in terms of body language that it can be analyzed through new theories of non-verbal communication and the origin of "face language", having a high frequency in Nahj al-Balaghah, being inherently and instinctively encoded, and used for informative purposes.

Keywords: application, encryption, body language, Nahj al-Balaghah, source

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • body language
  • Wallace Freesen and Paul Ackman
  • origin
  • application and encryption
 نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی (1387). چاپ اول. قم: موسسه انتشاراتی امام عصر (عج).
- اکمن، پُل و فریسن، والاس (1398). رمزگشایی از چهره. ترجمه: نیما عربشاهی. چاپ دوم. قم: بیان روشن.
- الشیخ صالح الخطیب، محمد شریف (2006)، لغة الجسم فی السنة النبویة، المشرف: الاستاذ الدکتور شرف القضاة، کلیة الدراسات العلیا فی الجامعة الأردنیة.
- بریسیج، جوزف. (1382). زبان تن. ترجمه باقر ثنایی و فرشاد بهاری، چاپ اوّل، تهران: بعثت.
- بوزکور، مراد. (2016). «أنساق لغة الجسد: قراءة سیمیائیة فی شعر کعب بن زهیر». مجلة الن (1)، العدد 20.
- بیدارمغز، علی محمد. (1392). ارتباط غیرکلامی، تهران: کارگزاری روابط عمومی.
- پهلوان نژاد، محمدرضا. (1386). ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدن. زبان و زبان‌شناسی. سال سوم، شماره:2، 13-30.
- پیز، آلن. (1396). زبان بدن (چگونه افکار دیگران را از طریق ژست‌های آنها بخوانیم). ترجمه: مریم رضایی. قم: ملینا.
- پیس، آلن و باربارا پیس. (1388). کتاب جامع ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن). ترجمه فریبرز باغبان، چاپ دوم، تهران: فریبرز باغبان.
- توکلی، علی (1374)، نشانه‌شناسی و ارتباط غیرزبانی، استاد راهنما: نادر جهانگیری،  مشهد: دانشگاه فردوسی.
- جمیل عبد الغنی، أسامة (2010)، لغة الجسد فی القرآن الکریم، اشراف. د. عودة عبدالله، کلیة الدراسات العلیا فی جامعة النجاح الوطنیة فی نابلس، فلسطین.
- حاجتی، سمیه و رضی، احمد (1390)، رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در روی ماه خداوند را ببوس، زبان و زبان‌شناسی، شماره 6، دوره سوم.
- خواجوی، مهوش و طهماسبی، فرهاد (1393). بررسی نشانه‌شناختی شعر (مسافر) سپهری بر مبنای نشانه‌شناسی ساختارگرا؛ الگوی ریفاتر و یاکوبسن. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. دوره4- شماره2. صص 215-242.
- رشیدی، ناصر و پرویز، مریم (1399). مشارکت در کلاسهای زبان انگلیسی به­عنوان زبان خارجی رابطه بین رفتارهای غیرکلامی و پاسخ‌های غیرکلامی فراگیران. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره 10- شماره4. صص 752-775.
ـ ریچموند، ویرجینیاپی و جیمزسی، مک کروسکی. (1388). رفتارهای غیر کلامی در روابط میان فردی(درسنامه ارتباطات غیر کلامی). ترجمه فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیر نظر غلامرضا آذری، چاپ دوم، تهران: دانژه.
ـ سوسمان، لایل و سام دیپ. (1376). تجربه ارتباطات در روابط انسانی. ترجمه حبیب الله دعایی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- شکر بیگی، نرگس و دارابی، فرشته (1392)، نوع‌شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم، دین و ارتباطات، شماره 1 (پیاپی 43).
- عبد علی، مهسا (1397)، بررسی زبان بدن در نهج‌البلاغه، استاد مشاور: روح الله صیادی، دانشگاه کاشان.
_ فرهنگی، علی اکبر. (1373). ارتباطات انسانی. ج1، چاپ اوّل، تهران:تایمز.
ـ کاتلر،جفری. (1380). زبان اشک‌ها (نگاهی روانشناختی به گریستن). ترجمه طاهره جواهرساز، چاپ اول، تهران: جوانه رشد.
- کریمی، رامین. (1396). زبان بدن (ارتباط غیرکلامی). چاپ هشتم. تهران: شلاک.
_ کریمی، نصرت. (1387). برون و درون. چاپ اوّل، تهران: مرکب سپید.
- کوئیلیام، سوزان. (1398). اسرار زبان بدن. ترجمة ثریا شریفی. چاپ پنجم. تهران: نسل نو اندیش.
_ گیرو، پی‌یر. (1383). نشانه‌شناسی. ترجمه محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگه.
_ لیتل جان، استیفن. (1384). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه سید مرتضی نوربخش و سید اکبر میر حسنی، چاپ اوّل، تهران: جنگل.
- محققیان، زهرا و پرچمی، اعظم (1394)، نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در آیات قرآن کریم، تحقیقات علوم قرآنی و حدیث، شماره 4 (پیاپی 28).
- میرزایی الحسینی، محمود و فتاحی، زینب (1395)، بررسی بافت‌مدارانه دلالت ضمنی اندام واژه‌ها در نهج‌البلاغه، ناشر: طلیعه سبز.
- نبی‌لو، علیرضا. (1390). کاربرد نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. دوره1- شماره2. صص 81-94.
ـ هارجی، اون و ساندرز، کریستین و دیکسون، دیوید. (1377). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، چاپ اول، تهران: رشد.
- ودایع، پویا. (1399). مهندسی زبان بدن. چاپ پنجم. تهران: نسل نو اندیش.
 
Ekman.P.and Wallace Friesen,w.(1972).Hand Movements,  Jurnal of Communication 22: 353.
Goldin. Meadow, s. (1999). The role of gesture in communication and thinking Trends in cognitive Sciences, 3, 419- 429)
Hudson, N. (2011). Teacher gesture in a post- secondary English as a second language classroom: A sociocultural approach UNLV Theses. Dissertations. professional papers, and capstones 1044.