شاخص خوانایی و پیچیدگی متنی در کتاب‌‌های زبان انگلیسی دبیرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار رشته زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی قزوین ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی خوانایی و دشواری متن‌‌های کتاب‌ها‏ی انگلیسی دبیرستان (متوسطه دوم) موسوم به ویژن انجام شده ‏است. متن‌های خواندنی کتاب‌ها‏ی دانش‌آموز و کتاب‌ها‏ی کار سه سال دبیرستان که مجموعا شش کتاب را شامل ‌می‌شد جمع ‏آوری و به وسیله ابزارهای خوانایی مختلف مانند ماتریس انسجام و فلش-کنیکاید تجزیه و تحلیل گردید. هدف، ارزیابی متون از ‏نظر پیچیدگی واژگانی و نحوی و همچنین انسجام بود که شامل روایی، سادگی نحوی، ملموس بودن واژگان، انسجام ارجاعی و ‏انسجام عمیق بود. هر یک از این مولفه‌ها قادر به افزایش یا کاهش بار انسجام در متن بودند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل کلی ‏تعیین کرد که سطح دشواری متن‌ها در چه حد بوده است. یافته‌ها نشان داد که بین فهرست واژه‌های استاندارد ‏CEFR‏ و ‏NGSL‏ و تعداد واژگانی که زبان‌آموزان در طول یادگیری زبان رسمی مدرسه خود مطالعه می‌کنند، درجاتی از ناهماهنگی ‏وجود دارد. علاوه بر این، متون کتاب‌ها‏ی کار به درجات مختلف با یکدیگر ناسازگار بودند. بررسی دقیق برخی از ویژگی‌‌های ‏دیگر هر متن را آشکار ساخت. ارزیابی این کتاب‌ها ممکن است برای جامعه بین المللی، معلمان، تولیدکنندگان مواد درسی و ‏نویسندگان مفید باشد تا پس از تعیین مشکلاتی که ممکن است برای زبان آموزان پیش می‌آید اقداماتی برای بهبود مهارت‌های ‏خواندن و نوشتن آنها صورت دهند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Readability Index and Reading Complexity in high school EFL ‎Textbooks

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdollahi-Guilani
Assistant Professor of English at Qazvin International University, Buin Zahra Center for Higher Technical and Engineering Education, Qazvin, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the readability of Iranian English ‎textbooks, Vision series 1-3, for high school. It focused on the reading ‎sections of student books and workbooks. The texts were collected and ‎fed into different readability tools such as Coh-metrix, and Flasch-‎Kincaid. The purpose was to evaluate the texts in terms of lexical and ‎syntactic complexity as well as cohesion which included narrativity, ‎syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion and deep ‎cohesion. Each factor was able to increase or decrease the load of ‎cohesion in the text. in addition, the output analysis managed to generally ‎determine how difficult the passages were and what grade levels they ‎suited. The findings revealed that there was some mismatch between the ‎standard CEFR and NGSL wordlists and the number of words the ‎learners study during their formal school language learning. Besides, the ‎texts of the workbooks were to varying degrees incompatible with each ‎other. Detailed examination uncovered some more features of each single ‎text. Assessing the Iranian textbooks may be generalized to assist the ‎international community such as teachers, material developers, and ‎writers determine what might present difficulties to language learners and ‎then take actions to improve their reading and writing skills .‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment metrix
  • cohesion
  • readability
  • reading comprehension
  • text &lrm
  • analysis &lrm
پروان، حسن و سرکار حسن خان، حسین. (1397). کاربرد پیکره­های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی .8(2), 449-474. doi: 10.22059/jflr.2018.247050.428
رئیسی, رعنا. (1392). علل دشواری در فهم داستان کوتاه زبان آلمانی از منظر زبان‌شناسی متن بر اساس پژوهشی از برگردان زبان‌آموزان ایرانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. 3(1), 77-91. doi: 10.22059/jflr.2013.53764
غلامی، فاطمه، و همکاران. (1396). چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره 2، تابستان 96 ، پیاپی .30
Alavi-Moghaddam, S. B. et al. (2013). Prospect. Iran: Tehran. Also available online at www.chap.sch.ir.
Alavi-Moghaddam, S. B. et al. (2016). Vision. Iran: Tehran. Also available online at www.chap.sch.ir.
Bayazidi, A., Ansarin, A. A., & Mohammadnia, Z. (2019). The relationship between syntactic and lexical complexity in speech monologues of EFL learners. Applied Research on English Language, 8(4), 473-488.
Brezina, V., & Gablasova, D. (2015). Is there a core general vocabulary? Introducing the new general service list. Applied Linguistics, 36(1), 1-22.
Crossley, S. A., Allen, D. B., & McNamara, D. S. (2011). Text readability and intuitive simplification: A comparison of readability formulas. Reading in a foreign language, 23(1), 84-101.
Crossley, S. A., Greenfield, J., & McNamara, D. S. (2008). Assessing text readability using cognitively based indices. Tesol Quarterly, 42(3), 475-493.
Dubay, W. H. (2004). The Principles of Readability. Online Submission.
Flesch, R. (1948). A new readability yardstick. Journal of Applied Psychology, 32(3), 221–233. https://doi.org/10.1037/h0057532.
Gheitasi, M., Aliakbari, M., & Yousofi, N. (2020). Evaluation of culture representation in Vision English textbook series for Iranian secondary public education. Evaluation, 12(26).
Grabe, W., & Stoller, F. L. (2012). Teaching reading: Foundations and practices. The Encyclopedia of Applied Linguistics, 1-9.
Gyasi, W. K., & Slippe, D. P. (2019). Readability of English language textbooks for diploma students of the University of Cape Coast. International Journal of Research, 8(1), 107–115.
Hakim, A. A., Setyaningsih, E., & Cahyaningrum, D. (2021). Examining the readability level of reading texts in English textbook for Indonesian senior high school. Journal of English Language Studies, 6(1), 18-35.
Heydari, P., & Riazi, A. M. (2012). Readability of texts: Human evaluation versus computer index. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(1), 177-177.
Janfeshan K. (2018) Investigating Iranian new senior high school book (Vision 1) based on book evaluation checklist from Kermanshah EFL teachers' perspective. LRR. 2018; 9 (5): 197-239.
Miftaahurrahmi, F., & Syarif, H. (2017). The readability of reading texts in English textbooks used by senior high school students in West Sumatera. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 199-203.
Mohebbi, H., Nayernia, A., Nemati, M., & Mohebbi, B. (2017). Readability of ESP textbooks in Iran: A neglected issue or a taken-for-granted one? Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 4(3), 641–654.
Ortega, L. (2003). Syntactic complexity measures and their relationship to L2 proficiency: A research synthesis of college-level L2 writing. Applied Linguistics, 24(4), 492-518.
Owu-Ewie, C., & Eshun, E. S. (2015). The use of English as medium of instruction at the upper basic level (Primary four to junior high school) in Ghana: From theory to practice. Journal of Education and Practice, 6(3), 72-82.
Saidi, M., & Mokhtarpour, H. (2020). Can Vision 3 notch up a win over pre-university English textbook?. Language Teaching Research Quarterly, 15, 21-32.
Soodmand Afshar, H., & Sohrabi, A. (2020). A critical evaluation of Vision 3: Rights analysis and culture in the spotlight. Journal of Language and Translation Studies (JLTS), 53(4), 133-97.
Tasaufy, F. S. (2017). The readability level of the reading texts in english textbook entitled ‘bahasa inggris x’. Edulitics (Education, Literature, and Linguistics) Journal, 2(2), 62-69.
Tomlinson, B. (1998). Materials Development in Language Teaching (B. Tomlinson (ed.); Second Edi). Cambridge University Press.
Tomlinson, B. (2008). English language learning materials: A critical review. Bloomsbury Publishing.
Wissing, G. J., Blignaut, A. S., & Van den Berg, K. (2016). Using readability, comprehensibility and lexical coverage to evaluate the suitability of an introductory accountancy textbook to its readership. Stellenbosch Papers in Linguistics, 46, 155-179.
Wong, P. W. L. (2011). Textbook evaluation: A framework for evaluating the fitness of the Hong Kong New Secondary School (NSS) curriculum. In MA dissertation, Hong Kong: City University of Hong Kong.