کلیدواژه‌ها = دوزبانگی
رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-52

10.22059/jflr.2019.250069.459

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی


تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 425-452

10.22059/jflr.2017.236697.354

سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری


بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 263-286

10.22059/jflr.2013.57273

علی فیض الهی ملک آباد؛ سید امیر عباس موسوی


تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-18

10.22059/jflr.2013.53760

سارا اربابی؛ شهلا شریفی؛ علی مشهدی