تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر استفاده از استراتژی‌های شنیدار و درک شنیداری زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مراغه

2 گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

گوش دادن در ارتباطات روزانه و فرآیند آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داشتن تسلط خوب به زبان دوم (L2) برای برقراری ارتباط موفق در زبان دوم ضروری است. علیرغم اهمیت آن، در فراگیری زبان دوم، تحقیق، تدریس و ارزیابی مورد توجه کمی قرار گرفته است. هدف ازاین مطالعه مقایسه عملکرد زبان آموزان دو زبانه و تک زبانه بین دو جنس از نظر درک شنیداری و استفاده از استراتژی‌های شنیداری است. علاوه بر این، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین استراتژی‌های شنیداری و درک شنیداری زبان‌آموزان می‌پردازد. برای تحقق این منظور، 112 فراگیر تک زبانه (67 پسر و 45 دختر) و 120 فراگیر زبان های خارجی دو زبانه (61 پسر و 59 دختر) برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و پس از پر کردن پرسشنامه استراتژی‌های شنیداری، در آزمون درک مطلب شنیداری شرکت کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون درک مطلب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و همبستگی پیرسون نشان داد که تفاوت معناداری بین فراگیران زبان تک زبانه و دوزبانه، به نفع گروه دوم، از نظر درک شنیداری و استراتژی‌های شنیداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از این بود که تأثیر جنسیت بر درک شنیداری واستفاده از استراتژی‌های شنیداری معنی دار نبود. در نهایت، همبستگی مثبت معناداری بین درک شنیداری و استفاده از استراتژی‌های شنیداری مشاهده شد. مطالعه ی فوق در بردارنده ی مفاهیم اساسی برای طراحان برنامه‌های درسی و تهیه کنندگان مواد درسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of bilingualism and gender on Iranian EFL learners’ listening comprehension and listening strategy use

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Poorebrahim 1
  • Nazanin Shadman 2
1 Department of English, University of Maragheh
2 Department of English, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Listening is of significant importance in daily communication and educational process. Having a good command of second language (L2) listening is required for successful communication in L2. In spite of its importance, it has received little attention in second language acquisition, research, teaching, and assessment. This study aims at comparing bilinguals and monolinguals across gender in terms of listening comprehension and listening strategy use. The correlation between listening strategies and listening comprehension was also explored. To this end, 112 monolinguals (67 males and 45 females) and 120 bilinguals (61 males and 59 females) were selected to participate in the study. They filled out a listening strategies use questionnaire (LSUQ) and then took a listening comprehension test (LCT). The results of data analysis using a series of ANOVAs as well as Pearson correlational analysis revealed that there was a significant difference between monolinguals and bilinguals, in favor of the latter group, in terms of listening comprehension and the use of listening strategies. Moreover, the effect of gender on listening comprehension and listening-strategy use was not significant. Finally, a significantly positive correlation was found between listening comprehension and listening strategy use. This research carries essential implications for syllabus designers and material developers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingualism
  • monolingualism
  • listening comprehension
  • listening strategies
  • gender