نویسنده = ������������ ���������� ����������
واکاوی مقایسه زبان‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22059/jflr.2020.291414.695

پرویز البرزی ورکی