واکاوی اسم‌های مختوم به –e در زبان آلمانی: براساس راهبردهای تعویض

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه

چکیده

هدف از مقاله حاضر یافتن الگوهای مختلف معنای واژه‌سازی در واژه‌های مختوم به –e در زبان آلمانی می‌باشد. بدین جهت درک معانی مشتقات این پسوند با توجه به تنوع آن‌ها برای زبان‌آموز از اهمیت خاصی برخوردار است. این پسوند ریشه در –ī زبان آلمانی باستان دارد و یکی از زایاترین پسوندهای بومی زبان آلمانی معاصر به شمار می‌رود. داده‌ها و یافته-های اولیه مقاله عمدتا از بررسی دو منبع شاخص در زمینه واژه‌سازی زبان آلمانی اخذ شده و آن‌چه که نگارنده اقتباس نموده است، همین داده‌ها و یافته‌های اولیه است. یافته‌های ثانویه ماحصل تحقیق نگارنده است. پسوند –e در بافت‌ مقولات فعلی، صفتی، اسمی و قیدی توزیع می‌شود. همچنین مشتقات مختوم به پسوند –e از بیشترین فراوانی نسبت به الگوهای معنای واژه‌سازی برخوردارند: اسم‌های‌ مختوم به این پسوند از میان الگوهای گوناگون، کمابیش از هشت راهبرد تعویض شامل اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم مکان، اسم ابزار، اسم فاعل، اسم کیفیت، اسم تبدیل و اسم شخص بهره می‌گیرند. البته گاهی اسم‌ مختوم به پسوند –e حاوی یک یا چند کاربرد ثانویه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of nouns ending in –e in German: based on transposition strategies

چکیده [English]

The purpose of this research is to find different patterns of word-formation meaning of German nouns ending in –e. These patterns are of great importance in understanding the meanings of derived words. This suffix has its origin in the old German suffix –ī and is very productive at the present time. Data and initial research findings of the currently paper are adapted from the field of word-formation of German references. Secondary findings are the results of my research achievements. Also, the suffix -e is distributed in the context of verbal, adjectival, nominal and adverbial categories. In regard to the word-formation meaning, the derivatives of the suffix -e are most productive used: Nouns ending in the suffix –e benefit from different patterns of word-formation meaning, eight strategies of the transposition and consist of action noun, consequence noun, locative noun, instrumental noun, agent noun, qualitative noun, conversion noun and person noun. It may contain one or more secondary functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action noun
  • agent noun
  • locative noun
  • instrumental noun
  • qualitative noun
Coseriu, Eugenio) 1970). Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes. Tübingen.
Donalies, Elke (2002). Die Wortbildung des Deutschen: Ein Überblick. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Donalies, Elke (2007). Basiswissen Deutsche Wortbildung. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
Eichinger, Ludwig M. (2000). Wortbildung: Eine Einführung. Tübingen: Narr.
Fleischer, Wolfgang & Irmhild Barz (2012). Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 4. Auflage, Tübingen: Niemeyer/De Gruyter.
Glück, Helmut (ed.) (2000). Metzler-Lexikon Sprache. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.
Heringer, Hans Jürgen (2009). Morphologie. Paderborn: Wilhelm Fink.
Kluge, Friedrich (1999). Etymologisches Wörterbuch der detschen Sprache. Berlin & New York: de Gruyter.
Lohde, Michael (2006). Wortbildung des modernen Deutschen: Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Römer, Christine (2006). Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.