واکاوی مشتقات پیشوندی be- در زبان آلمانی: برپایه فرآیندهای تعدیل و تعویض

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر یافتن الگوهای مختلف معنای واژه‌سازی در واژه‌های پیشوندی –be در زبان آلمانی می‌باشد. اصولاً پیشوندهای فعلی زبان آلمانی، بویژه فعل‌های پیشوندی be-، از منظر واژه‌سازی و نحو اغلب موضوع تحقیقات زبان‌شناسی بوده‌اند. وانگهی درک معانی مشتقات این پیشوند با توجه به تنوع آن‌ها برای زبان‌آموز از اهمیت خاصی برخوردار است. این پیشوند ریشه در bī زبان آلمانی باستان دارد و یکی از زایاترین پیشوندهای زبان آلمانی معاصر به شمار می‌رود. داده‌ها و یافته‌های اولیه مقالۀ حاضر عمدتاً از بررسی منابع شاخص در زمینه واژه‌سازی زبان آلمانی اخذ شده و آن‌چه که نگارنده اقتباس نموده است، همین داده‌ها و یافته‌های اولیه است. یافته‌های ثانویه ماحصل تحقیق نگارنده است. پیشوند –be در بافت‌ مقولات فعلی، اسمی و صفتی و نیز در بافت مقولات ادات و تکواژهای بی‌همتا توزیع می‌شود. همچنین مشتقات پیشوندی –be از بیشترین فراوانی نسبت به سایر مشتقات پیشوندی برخوردارند. در مشتقات فعلی –be، انواع دگرگونی معنای واژه‌سازی کیفی، بُعدی، واژگانی، شدتی و یا مکانی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the prefix be- derivatives in the German language: based on modification and transposition processes

چکیده [English]

The purpose of this research is to find different patterns of word-formation meaning of the German be- prefix. These patterns are of great importance in understanding the meanings of derived words. Generally, the verbal prefixes of the German language, especially verbs with the be- prefix, have been the subject of linguistic research, from a developmental point of view of morphological and syntactic characteristics. This prefix has its origin in the old German bī and is very productive at the present time. Data and initial research findings of the currently paper are adapted from the field of word-formation of German references. Secondary findings are the results of my research achievements. The be- prefix on German verbs is distributed in the context of verbal, nominal, adjectival and adverbial categories and also unique morphemes. Also, the be- prefix derivatives have the highest frequency compared to other derivatives. In the verbal derivative be-, changes in the word-formation meaning of quality, aspect, lexicon, intensity or location are possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • word-formation meaning
  • aspect
  • Intensity
  • Location
  • derivative
منابع
Coseriu, Eugenio (1970). Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes,
Tübingen.
Donalies, Elke (2002). Die Wortbildung des Deutschen: Ein Überblick, Tübingen:
Gunter Narr Verlag.
Donalies, Elke (2007). Basiswissen Deutsche Wortbildung, Tübingen: Narr Francke
Attempto Verlag.
Elsen, Hilke (2011). Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Berlin/Boston: Walter
de Gruyter.
Eroms, Hans-Werner (1987). “Was man nicht bespricht, bedenkt man nicht rechtˮ.
Bemerkungen zu den verbalen Präfixen in der Wortbildung. In: Neuere Forschungen
zur Wortbildung und Historiographie der Linguistik. Tübingen: Narr, 109-122.
Fleischer, Wolfgang & Irmhild Barz (2012). Wortbildung der deutschen
Gegenwartssprache, 4. Auflage, Tübingen: Niemeyer/De Gruyter.
در زبان آلمانی: برپایه فرایندهای تعدیل و تعویض 23 be- واکاوی مشتقات پیشوندی
Heringer, Hans Jürgen (2009). Morphologie, Paderborn: Wilhelm Fink.
Kluge, Friedrich (1999). Etymologisches Wörterbuch der detschen Sprache, Berlin &
New York: de Gruyter.
Lohde, Michael (2006). Wortbildung des modernen Deutschen: Ein Lehr- und
Übungsbuch, Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Römer, Christine (2006). Morphologie der deutschen Sprache, Tübingen: Narr Francke
Attempto Verlag.
Sivč3á ková, Petra (2016). Die deutschen ornativen Verben aus kontrastiver, deutschtschechischer
Sicht. Eine Korpusanalyse, Praha: Univerzita Karlova v Praze
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 5-24