نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 645-664

10.22059/jflr.2018.245602.422

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 187-206

10.22059/jflr.2018.247058.430

محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی


ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد