نویسنده = سیدمحمد علوی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 645-664

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


2. ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-206

محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی


3. تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 471-496

فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


5. بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 341-372

سید محمد علوی؛ محمد تمیمی


6. ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-106

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد


7. مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-133

حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی