نویسنده = سیدمحمد علوی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 645-664

10.22059/jflr.2018.245602.422

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


3. ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-206

10.22059/jflr.2018.247058.430

محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی


4. تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 471-496

10.22059/jflr.2017.237489.359

فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


6. بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 341-372

10.22059/jflr.2014.62317

سید محمد علوی؛ محمد تمیمی


7. ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد